MER advies over nota A2-passage Maastricht

Maastricht – De commissie voor de milieueffectrapportage heeft haar advies uitgebracht over de nota Eén plan voor stad en snelweg; Onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht. Zij oordeelt dat de nota voldoende informatie biedt voor de ministers van Verkeer en Waterstaat en Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu om te kiezen voor een van de tunnelalternatieven of het Luikalternatief. Ze tekent daarbij aan, dat het aspect verkeersveiligheid in het vervolg van de planstudie uitgebreid aan de orde moet komen. De commissie wijst er verder op dat bij een keuze voor het west- of het oostalternatief in het vervolg van de planstudie nog een extra passende beoordeling in het kader van de zogenaamde Habitatrichtlijn moet worden gemaakt om zo de effecten/consequenties op de beschermde natuurgebieden verder in detail vast te stellen.

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) beoordeelt en adviseert het bevoegd gezag of de verschillende varianten voor de eerste fase van de planstudie voldoende zijn onderzocht om medio 2006 een voorkeursalternatief aan te wijzen voor de ombouw van de huidige A2-passage Maastricht tot autosnelweg. De commissie geeft geen voorkeur aan. Dat is een taak van de ministers van VenW en VROM.

In haar advies vat de commissie voor de m.e.r. de A2-doelstelling als volgt samen: Rijkswaterstaat Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en Provincie Limburg zijn gestart met het A2-project Maastricht. Dit project moet de problemen van de A2, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Maastricht op een samenhangende manier, duurzaam oplossen.

De nota ‘Eén plan voor stad en snelweg’ is een eerst stap – de eerste fase milieueffectrapport- binnen de totale planstudie. Deze nota moet een primaire afweging mogelijk maken tussen onderscheidende alternatieven door of om de stad voor het plantraject, te weten:

  • alternatief Luik (een alternatief met beperkt aanpassingen van de bestaande traverse
  • tunnelalternatieven (gegraven en geboorde tunnel ter plaatse van de bestaande traverse)
  • alternatief met een randweg ten oosten van Maastricht (twee varianten voor de ligging van het tracé en de manier van aansluiting op het hoofdwegennet van Maastricht)
  • alternatief met een randweg ten westen van Maastricht.

In de tweede stap – het concept Ontwerp Tracébesluit/milieueffect rapport- van de planstudie zal het gekozen tracé door de daarvoor geselecteerde marktpartijen nader worden uitgewerkt.

De commissie voor de m.e.r onderschrijft deze aanpak. Voordeel is, dat het in detail uitwerken van een groot aantal alternatieven voorkomen kan worden, mits de tussentijdse selectie voldoende onderbouwd is.

Voor de eerste fase geeft de commissie voor de m.e.r nog aanbevelingen voor natuur, verkeersveiligheid, barrièrewerking en doorstroming. Voor de tweede fase geeft zij aanbevelingen voor lucht, geluid, veiligheid, natuur, tunnelmonden en beeldmateriaal. Het volledige advies kan worden ingezien op www.eia.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Maastricht