Consultatie Schiphol-Amsterdam-Almere gereed

Haarlem – Het consultatiedocument is klaar en staat vanaf donderdag 20 april 2006 op de site www.schiphol-amsterdam-almere.nl Alle reacties van bewoners, weggebruikers, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen en adviseurs op de plannen voor een betere bereikbaarheid van het gebied rond Schiphol, Amsterdam en Almere zijn opgenomen in dit document.

Ruim 1000 mensen hebben begin 2006 één van de tien consultatiebijeenkomsten bezocht. Uit de reacties blijkt dat men in Almere de files en onbetrouwbare reistijden een aanzienlijk probleem vindt. Veel aanwezigen zijn vóór uitbreiding van de wegcapaciteit. Belangstellenden die aanwezig waren op de consultatiebijeenkomsten in Utrecht en Noord-Holland zien uitbreiding van de wegcapaciteit juist niet als oplossing voor de problemen op de weg. Beprijzen en meer, beter en goedkoper openbaar vervoer zijn hier de meest genoemde oplossingen.

Opinieonderzoek
Het representatieve opinieonderzoek toont aan dat tweederde van de burgers in het onderzoeksgebied van mening is dat uitbreiding van de wegcapaciteit leidt tot een betere bereikbaarheid. Bij weguitbreiding kiest bijna de helft (48%) van de bewoners in het plangebied voor het Verbindingsalternatief en ruim een derde (35%) voor het Stroomlijnalternatief. De enquête is ingevuld door 950 bewoners in het plangebied en 200 weggebruikers buiten het plangebied.

Enquête website
Bijna 700 mensen hebben de enquête op de website ingevuld. Zes van de tien mensen vinden files en onbetrouwbare reistijden, economische schade door een slechte bereikbaarheid en luchtvervuiling onacceptabel. De meest genoemde oplossingen zijn: het stimuleren van werkgelegenheid bij woonlocaties en meer openbaar vervoer. Ruim de helft (54%) is voorstander van weguitbreiding, 40% is voorstander van het Verbindingsalternatief en 32% voor het Stroomlijnalternatief.

Maatschappelijke organisaties
De meningen van de verschillende maatschappelijke organisaties zijn verdeeld. De natuur- en milieuorganisaties zijn vóór een goed ingepast Stroomlijnalternatief dus met een aquaduct bij Muiden en een overkapping van de Gaasperdammerweg. Het georganiseerde bedrijfsleven is vóór het Verbindingsalternatief, uitgevoerd als tunnel.

Regionale bestuurders
Bij de regionale bestuurders zijn de meningen eveneens verdeeld. Er komt niet duidelijk een voorkeursalternatief naar voren. De meeste bestuurders geven aan dat de wegcapaciteit moet worden uitgebreid en zijn voor een ingepaste variant. (bijvoorbeeld tunnel, aquaduct bij Muiden). Het merendeel wijst het Nulplusalternatief af, dat wil zeggen het beprijzen van het autoverkeer.

Meningen gepeild
Tussen 16 januari en 26 februari 2006 heeft Rijkswaterstaat de meningen en argumenten van verschillende groepen over de onderzochte alternatieven en varianten voor een betere bereikbaarheid van het planstudiegebied Schiphol-Amsterdam-Almere op verschillende manieren verzameld. Zo hebben bewoners via consultatiebijeenkomsten hun mening over de plannen kunnen geven, een enquête op de website van het project kunnen invullen en heeft een representatief deel van de bewoners deelgenomen aan een opinieonderzoek uitgevoerd door een onafhaneklijk onderzoeksbureau. Ook weggebruikers buiten het plangebied hebben kunnen deelnemen aan het opinieonderzoek. Aan maatschappelijke organisaties, bestuursorganen en adviseurs heeft Rijkswaterstaat gevraagd schriftelijk te reageren op de plannen.

Vervolg
Het kabinet zal in juni 2006 een keuze maken. Na deze keuze zal het gekozen alternatief in de tweede fase van de planstudie verder worden uitgewerkt. De studieresultaten worden gerapporteerd in de Trajectnota/MER, die in de loop van 2007 gereed zal zijn. Na inspraak nemen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM een standpunt in over de in het Tracébesluit uit te werken variant.

Aanleiding planstudie
Het verkeer in het gebied tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid vooral als gevolg van het toenemende aantal bedrijven en inwoners. Het wegennet op dit traject kent nu al vele capaciteitsknelpunten. De te verwachte groei van wonen en werken in de periode 2010-2030 (o.a. in Almere met circa 40.000 woningen) vergroot de mobiliteitsvraag aanzienlijk. Zonder uitbreiding van de weginfrastructuur zal de bereikbaarheid in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere sterk afnemen.
De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland