Regioadvies Haak Leeuwarden wordt niet bijgesteld

Leeuwarden – De colleges van de provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel hebben besloten om het concept-Regioadvies over de Haak om Leeuwarden naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. niet bij te stellen. Zij hebben dit de drie gemeenteraden en Provinciale Staten per brief laten weten.

De Commissie m.e.r. beoordeelt de Trajectnota/MER voor Rijksweg 31 Leeuwarden en adviseert het Bevoegd Gezag (ministeries van V&W en VROM)over de geschiktheid voor besluitvorming. Deze commissie is een wettelijke adviseur van het Bevoegd Gezag in het kader van de te volgen Tracéwetprocedure. De Commissie m.e.r. heeft op 10 april 2006 haar advies uitgebracht.

Het toetsingsadvies laat zich als volgt samenvatten:
De Trajectnota/MER, inclusief de aanvullende informatie, is in de ogen van de Commissie m.e.r. compleet. Dit betekent dat er geen essentiële tekortkomingen zijn en er geen aanvullend onderzoek nodig is. De Commissie is van mening dat er veel informatie bijeen is gebracht en dat het kaartmateriaal duidelijk is. De Commissie vindt wel dat de effecten weinig inzichtelijk zijn gepresenteerd. De samenvatting is volgens de Commissie m.e.r een goede weerslag van de grote hoeveelheid informatie in de Trajectnota/MER.

Meest Milieuvriendelijk Alternatief
Inhoudelijk vindt de Commissie dat er een ander Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) had moeten worden uitgewerkt. Zij geeft de voorkeur aan een alternatief als ‘Beperkt bundeling oost’ met 80 km/u als basis. Dit heeft te maken met de meer natuurgerichte benadering van de Commissie m.e.r. Hierdoor komt zij uit op een ander alternatief dan de colleges, die een integrale benadering belangrijker vinden: mensen, omgeving en veiligheid. Ook houden de colleges van GS en B&W rekening met toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen. De colleges vinden dat het in het MER gepresenteerde MMA een realistischer en evenwichtiger MMA is dan het door de Commissie m.e.r. voorgedragen alternatief. Zij zien dan ook geen aanleiding om het ontwerpadvies bij te stellen.

De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten in de periode van 24 april tot en met 17 mei 2006 over het voorstel van de colleges met betrekking tot het regionale advies over de Haak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân