Winst Heijmans 2005 stijgt naar 87 miljoen Euro

Rosmalen – Heijmans N.V. heeft over het jaar 2005 een winst behaald van € 87 miljoen tegenover een winst van € 70 miljoen over 2004. Per aandeel komt het resultaat uit op € 3,67 tegen € 3,12 over 2004. Heijmans zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend voorstellen van € 1,45 per gewoon aandeel (2004: € 1,22).

Een positieve invloed op het resultaat ging uit van een 11% stijging van de verkoop van woningen, een substantiële bijdrage van grote infrastructurele projecten en een versterking van de resultaten van alle buitenlandse activiteiten. Van minder gunstige ontwikkelingen was sprake op het gebied van kleinschalige infrastructurele werken en in de toelevering. De winst over 2005 bevat een éénmalige bate van € 6 miljoen vóór belasting uit hoofde van vrijval van een voorziening in verband met beëindiging van het management-participatieplan, alsmede een éénmalige bate van € 5 miljoen vóór belasting ingevolge boekwinst op de verkoop van deelneming Opstalan.
Na de zeer sterke operationele kasstroom in 2004 van € 245 miljoen verbeterde in 2005 de financiële positie opnieuw door een sterke operationele kasstroom van € 109 miljoen en een afname van de netto schuld van € 515 miljoen ultimo 2004 naar € 403 miljoen.
In 2005 is opnieuw vooruitgang geboekt met de implementatie van de strategische focus die Heijmans tot een full service dienstverlener moet maken. Met name de versterking van de positie in de concept- en ontwerpfase van bouwprojecten, de voorkant van het bouwproces, is in 2005 vergroot. Dit komt tot uitdrukking in een verbetering van de winstmarge.
Heijmans acht het op dit moment te vroeg voor het afgeven van een concrete verwachting voor het resultaat over heel 2006.

Kernpunten

 • Vastgoedontwikkeling: hogere marges op koopwoningen. Efficiëntere inzet van geïnvesteerd vermogen. Ontwikkelingspotentieel hoog met 46.000 woningen en 675.000 m² commercieel vastgoed.
 • Bouw: verdere groei in zorg en onderwijs; marges onder druk door groter aandeel uit aanbestedingen.
 • Infrastructuur: substantiële winstbijdrage van grote infrastructurele projecten, grotere volumes in de basisinfrastructuurmarkt leidden nog niet tot prijsverbetering. Acquisitie Heitkamp biedt toegang tot railbouwactiviteiten.
 • Productie: desinvestering niet kernactiviteiten verloopt succesvol: verkoop Opstalan (2005) en Bouw Toe (2006) afgerond, accoord op hoofdlijnen over verkoop Vebo (2006). Verliessituatie Heijmans Bestcon.
 • Internationaal: België beter resultaat; Engeland groeit gestaag door, goede prestatie door Franki in Duitsland. Acquisitie Heitkamp Rail in Duitsland.
 • Financiële positie: sterke positieve operationele kasstroom en daling netto schuldpositie; intrekking cumulatief preferente aandelen A gefinancierd met emissie van 1.635.000 gewone aandelen.
 • Orderportefeuille: op hoger niveau.

Infra (25% van opbrengsten Heijmans NV)

 • Opbrengsten van € 766 miljoen in 2004 naar € 776 miljoen (+1%)
 • Winst na belastingen van € 20 miljoen in 2004 naar € 24 miljoen (+ 20%)
 • Orderportefeuille van € 603 miljoen ultimo 2004 naar € 588 miljoen (- 2%)

De opbrengsten van Heijmans Infra stabiliseerden als gevolg van aanhoudend selectief beleid in aanbestedingen en het aflopen van enkele grote projecten. Dankzij de substantiële bijdrage van de grote projecten steeg de winst na belastingen met 20%.
In de marktsituatie moet onderscheid worden gemaakt tussen grote en kleinschalige infrastructurele projecten. De laatste categorie kampt nog steeds met prijsdruk. Op het gebied van grootschalige infrastructurele projecten is sprake van intensivering van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Doel is door grootschaliger aanpak met nieuwe contractvormen te komen tot het sneller oplossen van infrastructurele knelpunten. Bij een aantal omvangrijke projecten werd Heijmans op basis van het door haar aangeboden ontwerp geselecteerd (Spitsstroken A1/A50 € 35 miljoen, A 73 traject Venlo- Swalmen € 46 miljoen en aanleg N 201 Aalsmeer € 84 miljoen). Aanbestedingen die al lang op zich hebben laten wachten zijn de tweede Coentunnel bij Amsterdam, de verbreding van de A2 van Amsterdam tot Maastricht, de A4 tussen Burgerveen en Leiden, de Traverse bij Maastricht en de Ringweg Eindhoven. Deze zullen leiden tot behoorlijke tenderkosten maar pas na 2006 tot uitvoering komen. Vanaf het tweede kwartaal 2006 zullen ook grotere onderhoudswerkzaamheden op de markt worden aanbesteed. Samen met de grote tenders zullen deze projecten bepalend zijn voor het prijsniveau in de inframarkt.
Heijmans Milieutechniek heeft in Engeland met succes een groot saneringsproject (€ 14 miljoen) in uitvoering in samenwerking met de Engelse partner Blackwell. De joint venture met Blackwell is door de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) onderscheiden met de Anglo Dutch Award for Enterprise 2005.

Heijmans International (19% van opbrengsten Heijmans NV)

 • Opbrengsten van € 502 miljoen in 2004 naar € 545 miljoen (+9%)
 • Winst na belastingen van € 3 miljoen in 2004 naar € 7 miljoen (+ 141%)
 • Orderportefeuille van € 429 miljoen in 2004 naar € 433 miljoen (+ 1%)

Heijmans International omvat de activiteiten in België, Duitsland en Engeland. De activiteiten buiten Nederland maken 19% uit van de totale opbrengsten.
In Engeland groeide met name de nieuwbouw van woningen. De totale bouwmarkt stabiliseerde. In België was sprake van groei in alle segmenten. Vooral de nieuwbouw groeide sterk in zowel infra als woning- en utiliteitbouw. Duitsland liet opnieuw een daling zien in alle segmenten, met name in woningbouw en infra.

Engeland

Ondanks de stabiliserende Engelse bouwmarkt was 2005 voor Leadbitter opnieuw een goed jaar. Met groei van opbrengsten en winstgevendheid. De opbrengsten stegen tot € 227 miljoen (2004: € 166 miljoen). De winst na belastingen steeg met 32% van € 3 miljoen over 2004 naar € 4 miljoen. Voor 2006 wordt verwacht dat de markt zich weer herstelt met name door voortgaande overheidsbestedingen in de sociale woningbouw en het onderwijs.
Leadbitter is met name succesvol in sociale woningbouw, zorgvoorzieningen en schoolgebouwen en realiseert 90% van de omzet in sectoren die met publieke middelen worden gefinancierd. Sectoren waarin de Britse overheid fors investeert. In de sociale woningbouw, goed voor ongeveer een derde van de omzet, werkt Leadbitter op basis van raamcontracten met woningbouwcorporaties. Daardoor kunnen woningen in grotere aantallen
worden gebouwd met dezelfde onderaannemers en leveranciers. Dat komt de marge en het risicoprofiel ten goede. In 2005 zijn ook eerste schreden gezet in kleinschalige projectontwikkeling met een laag risicoprofiel. Heijmans wil deze activiteit in Engeland verder uitbreiden. Representatieve projecten die in 2005 werden verworven zijn langjarige raamcontracten voor verzorgingshuizen in Banes en Glamorgan (€ 65 miljoen) en voor sociale woningbouw in Oxford en Cardiff (€ 95 miljoen). Daarnaast werd Leadbitter de opdracht verstrekt voor ontwerp en uitvoering van SEN school door Bath & North East Somerset Council (€ 14 miljoen).

België

Van de opbrengsten van Heijmans International werd € 265 miljoen gerealiseerd in België (2004: € 286 miljoen). De winst na belastingen verdubbelde van € 2 miljoen in 2004 naar € 4 miljoen vooral dankzij goede resultaten in vastgoed. De organisatiestructuur van de activiteiten op de Belgische markt is in 2005 verder aangescherpt. De bedrijven zijn geclusterd in grotere entiteiten die zich richten op de drie marktsegmenten: vastgoed, bouw en infra. Doel is de onderlinge samenwerking en samenhang van de bedrijven te versterken en Heijmans op de Belgische markt nadrukkelijker te profileren als één bedrijf.
In vastgoed richt Heijmans zich in België op binnenstedelijke herontwikkeling en de bouw van koopappartementen. De vraag naar koopappartementen, het segment in de woningmarkt waar Heijmans zich in België uitsluitend op richt, ontwikkelde zich in 2005 opnieuw goed. Heijmans verkocht in 2005 211 appartementen in België (2004: 250). Voorbeelden van herontwikkelingsprojecten zijn het militair hospitaal in Oostende en het klooster Julianus in Tongeren. De hiervan deel uitmakende 9000 m² winkelruimte werd verkocht aan een belegger. Eind 2005 is begonnen met de realisatie van de appartementen, parkeergarages en commerciële ruimte van het Barbarahof in Leuven.
In de activiteiten op het gebied van de bouw is Heijmans in België actief met vijf bedrijven.
Nieuwe markten zijn de grootschalige detailhandel en de zorgsector.
In de markt voor infrastructurele projecten is Heijmans in België actief in grond- weg- en waterbouw en leidingbouw. Evenals in Nederland is in België sprake van een aantal grootschalige infrastructurele ontwikkelingen. Het Masterplan Antwerpen is daar één van.
Nieuwe markten in de leidingbouw zijn woonhuisaansluitingen voor digitale televisie en leidingnetwerken in de chemische industrie. Met een opdracht bij Tessenderlo Chemie is een eerste stap gezet in activiteiten voor chemische industrie.

Duitsland

Heijmans is in Duitsland actief in de inframarkt met drie bedrijven: Heijmans Bau, Franki Grundbau en (vanaf 2006) Heitkamp Rail. Bij een break- even operationeel resultaat verbeterde de winst na belastingen van – €2 miljoen in 2004 naar – € 1 miljoen. Vooral Franki presteerde positief na reorganisaties en investeringen die in 2004 en 2005 zijn doorgevoerd.
In de Duitse markt, die voor het tiende jaar op rij een teruggang in activiteiten toonde, is dit een prima resultaat. Hoopgevend is de orderintake voor de Duitse bouwindustrie die in december 2005 met een stijging van 8% het beste resultaat boekte sinds 1994.
Door de begin 2006 afgeronde overname van de Duitse spoorwegbouwer Heitkamp Rail GmbH verkrijgt Heijmans een positie in de Duitse markt voor spoorwegbouw en wordt tegelijkertijd kennis en ervaring in huis gehaald die ook op de Nederlandse markt kan worden ingezet. Heitkamp Rail realiseerde in 2005 een omzet van circa € 65 miljoen en is winstgevend. Heitkamp Rail is onder meer betrokken geweest bij de aanleg van het nieuwbouwtraject Köln – Main. In Nederland is Heitkamp Rail onder meer betrokken geweest bij de vernieuwing van de spoorlijn tussen Leeuwarden en Stavoren, bij de Utrechtboog en bij de spoorverdubbeling tussen Harmelen en Woerden. Versterking van de positie in spoorbouw is voor Heijmans van belang omdat opdrachten steeds vaker integraal worden uitbesteed. Het aanbieden van een volledig pakket past in de full service strategie van Heijmans. Heijmans betaalde € 18 miljoen voor Heitkamp.

Strategie en doelstellingen voor de middellange termijn.

De strategie van Heijmans is gebaseerd op aanwezigheid in de gehele bouwketen waarbij groei vooral moet plaatsvinden in ontwerp- en (plan)ontwikkelingsactiviteiten alsmede in onderhoud en beheer. Op die manier wil Heijmans de full service dienstverlener in vastgoed, bouw en infra zijn. Operational excellence door kostenbeheersing,scherpe inkoop en risicobeheersing blijven ook een belangrijke basis voor winstgevendheid.
Waar het de voorkant van de keten betreft (ontwerp en ontwikkeling) kan Heijmans autonoom groeien door het ontwikkelingspotentieel aan grondposities, claims en concessies (totaal 46.000 woningen en 675.000 m² commercieel vastgoed). Verdere groei in deze activiteiten zal ook door acquisities worden nagestreefd. De doelstelling is voortgaande groei van het aantal verkochte woningen tot circa 4.500 in 2008. Bij infrastructuur en gebouwen gaan opdrachtgevers er steeds meer toe over projecten compleet uit te besteden, dus inclusief ontwerp, uitvoering en steeds vaker ook onderhoud en beheer. Heijmans wil zich in toenemende mate richten op het ontwikkelen van concepten die aan deze vraag tegemoet komen. Voor voorbeelden van vernieuwende projecten zie www.heijmans.nl en het jaarverslag 2005.
Aan de achterkant van de keten (onderhoud, beheer) zullen acquisities nodig zijn voor de beoogde schaalgrootte. Hier wil Heijmans zich richten op technisch facility management in vastgoed en infrastructuur: totaalbeheer waarvoor een aantal strategische activiteiten in huis moet zijn, bijvoorbeeld installatietechnisch onderhoud.
Daarnaast wil Heijmans acquireren in het Verenigd Koninkrijk en marktsegmenten die de positie in de bouwketen versterken. Een voorbeeld van dit laatste is de acquisitie van Heitkamp Rail. Het acquisitiebeleid van Heijmans kent strenge randvoorwaarden. Zo moet goed management aanwezig zijn en moet de acquistie onmiddellijk positief bijdragen aan de winst van Heijmans.

Financiële en strategische doelstellingen

Heijmans wil zijn rendement op het gemiddelde geïnvesteerd vermogen doen toenemen van 14,5% in 2005 naar circa 18% in 2008. De doelstelling voor de winst in 2008 bedraagt 3% van de opbrengsten (2005: 2,8% op basis winst na belastingen exclusief éénmalige baten). De vastgoed-, advies- en ontwerpactiviteiten moeten in 2008 circa 35% uitmaken van de activiteiten van Heijmans. Doelstelling voor service en onderhoud is een aandeel van 20% in 2008. De buitenlandse activiteiten moeten in 2008 ongeveer 20% van de opbrengsten van Heijmans bedragen.

Vooruitzichten

Het EIB verwacht verdere groei van de bouwproductie in Nederland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en België zijn de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen op de bouwmarkten positief. In Duitsland zal naar verwachting in deelmarkten herstel optreden.
De verwachtingen in Nederland zijn vooral voor de koopwoningenmarkt, zorg en onderwijs goed. In de markt voor commercieel vastgoed wordt een groei van verhuuractiviteiten verwacht. In de inframarkt zullen grote projecten en onderhoudswerkzaamheden op de markt komen. Gezien het vroege tijdstip in 2006 bestaat echter nog onzekerheid over het prijsverloop in de infra- en bouwmarkten. Het is daardoor te vroeg om op dit moment een winstprognose af te geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV