Start meting luchtkwaliteit in Boxtel

Proef bij woonwijk ‘In Goede Aarde’

‘s-Hertogenbosch – Op 1 maart start de Provincie met het meten van de luchtkwaliteit op twee plaatsen in Boxtel: in de nieuwbouwwijk ‘In Goede Aarde’ en ter hoogte van deze wijk langs de A2. De metingen duren een jaar. De Provincie meet de concentratie fijn stof en stikstofdioxide. Met deze metingen hopen de Provincie en de gemeente Boxtel een beeld te krijgen van de afschermende werking van de geluidswal tussen de wijk en de A2.

Fijn stof in de lucht is schadelijk voor de volksgezondheid. Daarnaast heeft de luchtverontreiniging tot gevolg dat in delen van Brabant diverse ruimtelijke ontwikkelingen niet of moeilijk doorgang kunnen vinden. Tot voor kort was het beeld, dat in grote delen van Brabant de normen werden overschreden vanwege de hoge achtergrondconcentraties. Daarom heeft de Provincie initiatieven in gang gezet om de knelpunten aan te pakken en tegelijk werken aan structurele maatregelen. Zij wil dat samen met gemeenten en afgestemd met het Rijk gaan oppakken. Eén van die initiatieven is de voorbereiding van een uitvoeringsprogramma ‘Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant’. Dat moet onderdeel worden van een Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht.

Volgens de nieuwste cijfers van het Natuur- en Milieu Planbureau (MNP) is de luchtkwaliteit in Nederland beter dan tot voor kort werd aangegeven. Staatssecretaris Van Geel is blij met de nieuwe cijfers, maar waarschuwt tegelijkertijd dat structurele en lokale maatregelen nodig blijven, vooral in het stedelijk gebied.
De feitelijke cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar uit de daarover naar buiten gebrachte informatie blijkt wel degelijk dat dat de luchtkwaliteit in woonwijken vlak bij drukke snelwegen om aandacht blijven vragen. Daarom ziet de provincie geen reden om af te zien van het meetprogramma nabij Boxtel.

De informatie die de Provincie in Boxtel verkrijgt is ook van algemener belang dan alleen voor de situatie in de wijk. De Provincie krijgt zo meer inzicht in de luchtkwaliteit langs snelwegen in het algemeen, en in de effectiviteit van afschermingen op de luchtkwaliteit.
Het is overigens niet de bedoeling om overal individuele meetprojecten op te starten. De provincie wil de informatievoorziening over luchtkwaliteit verbeteren door gebruik te maken van een aantal meetpunten, gecombineerd met rekenmodellen en beschikbare emissiegegevens op lokaal niveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant