IPO: Veel eindjes open bij wetsvoorstel luchtkwaliteit


In het bestuurlijk overleg over het wetsvoorstel luchtkwaliteit met de ministers Dekker en Peijs en staatssecretaris Van Geel op 21 februari hebben IPO en VNG aangegeven dat luchtkwaliteit een nationaal probleem is en dat zij vrezen dat het kabinet de problemen doorschuift naar de lokale en provinciale overheden.

Nederland voldoet niet aan de Europese grenswaarden voor fijn stof. De Raad van State heeft allerlei bouwplannen stilgelegd omdat ze luchtverontreiniging toevoegen. Het Rijk heeft een wetsvoorstel opgesteld waarmee enerzijds bij kleine projecten de ruimtelijke procedures losgekoppeld worden van deze milieurichtlijnen, en anderzijds grote projecten door kunnen gaan als er genoeg compenserende maatregelen tegenover staan (saldering). Om dit uit te werken moet bepaald worden binnen welk gebied gesaldeerd mag worden. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat we kiezen voor Nederland als één agglomeratie tenzij blijkt dat het anders moet. Dat wordt waarschijnlijk over 3 á 4 weken duidelijk.

Verder is afgesproken dat het wetsvoorstel 10 maart in de ministerraad wordt besproken en 14 maart naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. En dat tegelijkertijd om een voorlichtingsadvies van de Raad van State gevraagd zal worden over de wet en de voorgestelde salderingsaanpak. Het wetsvoorstel beoogd een tamelijk ingewikkelde constructie van regionale plannen/nationaal plan om saldering mogelijk te maken. Verder worden veel discussiepunten niet in het wetsvoorstel zelf geregeld, maar doorgeschoven naar nog op te stellen AMvB’s en ministeriële regelingen.
Het gaat dan om bijvoorbeeld het definiëren van ‘in betekenende mate’ bijdragen aan luchtverontreiniging, om gebiedsaanwijzing voor het Nationaal programma van maatregelen, coördinerende en registrerende rol van de provincies, meetprotocol). Tenslotte heeft het IPO ook aandacht gevraagd voor het luchtkwaliteitsaspect bij vergunningverlening.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)