Start inspraak trajectnota/MER RW31 Leeuwarden

Den Haag – Gedurende de periode 20 januari tot en met 2 maart 2006 ligt de trajectnota/MER Rijksweg 31 Leeuwarden ter inzage. De trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Tracéwet. Op grond daarvan kunt u tot en met 2 maart 2006 uw mening over de inhoud van de trajectnota/MER kenbaar maken.

Achtergrond
Op de N31 staan bij Leeuwarden vaak files. De aansluiting met de Rijksweg 32 en het verkeer van en naar Leeuwarden dat zich met het doorgaande verkeer op de N31 mengt, veroorzaken veel verkeersdrukte. Ook de verstedelijking leidt nu al tot filevorming. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft samen met de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân nu een aantal alternatieven ontwikkeld om dit probleem aan te pakken.
De alternatieven zijn uitgewerkt in een trajectnota/MER. Van 20 januari tot en met 2 maart 2006 kunt u ons laten weten wat u hiervan vindt.

De trajectnota/MER
In de trajectnota/MER staan naast de beschrijving van de toekomstige situatie zonder maatregelen drie hoofdgroepen van alternatieven met varianten beschreven. De voor- en nadelen van de onderzochte alternatieven komen uitgebreid aan bod. Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaald alternatief. U leest uitsluitend welke positieve en negatieve effecten de alternatieven en varianten hebben op het verkeer, het milieu,
de natuur, de economie en de ruimtelijke ordening. Op deze punten worden de alternatieven naast elkaar gezet. Ook worden de kosten van de alternatieven aangegeven.

Waar kunt u de trajectnota/MER inzien?
De trajectnota/MER Rijksweg 31 Leeuwarden ligt van 20 januari tot en met 2 maart 2006 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
– het stadskantoor van de gemeente Leeuwarden te Leeuwarden;
– het gemeentehuis van Menaldumadeel te Menaldum;
– het gemeentehuis van Littenseradiel te Wommels;
– de openbare bibliotheken in Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp, Berlikum en Wommels;
– het provinciehuis van de provincie Fryslân te Leeuwarden;
– de bibliotheek van Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden;
– de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag;
– de bibliotheek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren op de trajectnota/MER Rijksweg 31 Leeuwarden. Uw schriftelijke reactie kunt u uiterlijk 2 maart 2006 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 31 Leeuwarden
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
Uw inspraakreactie kunt u ook via internet versturen www.inspraakvenw.nl

Indien u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Hoorzitting/informatiebijeenkomst
U kunt ook mondeling inspreken tijdens een openbare hoorzitting. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich voor 13 februari 2006 aanmelden bij het
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 04.
De hoorzittingen worden gehouden op:
– woensdag 15 februari 2006 in Café-Zalenverhuur It Holt, It Holt 6 te Deinum;
– donderdag 16 februari 2006 in dorpshuis De Golle, Swichumerdyk 1 te Wirdum.
De hoorzittingen beginnen om 19.30 uur (zaal open om 18.30 uur).

Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de trajectnota/MER, worden er vier inloopavonden georganiseerd. Deze worden gehouden op:
– maandag 6 februari 2006 in Cafe-Zalenverhuur It Holt, It Holt 6 te Deinum;
– dinsdag 7 februari 2006 in Hotel Duhoux, Greate Buorren 4/8 te Wirdum;
– woensdag 8 februari 2006 in dorpshuis Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12 te Marssum;
– maandag 13 februari 2006 in dorpshuis Weidum, Bornialeane 1 te Weidum.
De inloopavonden beginnen om 16.30 uur en duren tot 21.00 uur. U kunt op elk moment binnenkomen en u informeren.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na afloop van de inspraakperiode bundelt het Inspraakpunt alle reacties en stuurt deze onder andere aan de betrokken Ministers. Mede op basis van de inspraakreacties en adviezen van gemeenten en andere adviseurs bepaalt de Minister van Verkeer
en Waterstaat samen met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer haar standpunt. Daarin geeft zij aan of de Rijksweg 31 Leeuwarden wordt
aangepast en welke van de in de trajectnota/MER beschreven alternatieven haar voorkeur heeft. Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de reacties die het Inspraakpunt heeft, ontvangen en het verslag van de mondelinge reacties inzien op de locaties waar de trajectnota/MER ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor meer informatie en voor het downloaden van de trajectnota/MER kunt u de internetsite raadplegen www.haakomleeuwarden.nl U kunt een gratis samenvatting
en de trajectnota/MER (kosten € 25,-) ook aanvragen bij het projectbureau van de Haak om Leeuwarden, telefoon 058 233 80 31.
Voor nadere informatie over de inhoud van de trajectnota/MER kunt u contact opnemen met het projectbureau, telefoon 058 233 87 11. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat,
telefoon 070 351 96 04.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat