Officiele start bouw Aquaduct Galamadammen

Leeuwarden – Op woensdag 18 januari 2006, om 15.00 uur, is in het kader van het Friese Merenproject de bouw van het aquaduct Galamadammen officieel van start gegaan. Gedeputeerde Bertus Mulder, die dit grootste Kompasproject van het Noorden in portefeuille heeft, moest wegens ziekte helaas verstek laten gaan. Om die reden verrichtte burgemeester J.W. Boekhoven van Nijefurd de officiële starthandeling, het slaan van de eerste damwandplank. De burgemeester opende hiermee tevens het nieuwe Informatiecentrum ‘5 Aquaducten’, dat belangstellenden en belanghebbenden van informatie over de doelstellingen, techniek en uitvoering van de aquaductenbouw voorziet door middel van stands van aannemer TBI water- en betonbouw Haverkort bv, ingenieursbureau Arcadis en de provincie Fryslân.

Het aquaduct Galamadammen is een van de vijf aquaducten die in het kader van het Friese Merenproject in Zuidwest Fryslân worden gebouwd. Eind 2004 startte de uitvoering van het project Aquaducten Friese Merenproject met de aanleg van de bouwweg bij Woudsend. In 2008 zijn alle vijf aquaducten van het Fries merenproject klaar. Fryslân heeft dan negen locaties waar weg- en waterverkeer elkaar ongehinderd kunnen passeren. Het Friese Merengebied wordt zo voor watersporttoeristen tot een aaneengesloten groot vaargebied gemaakt, een belangrijke impuls voor Fryslân als watersportprovincie. Tegelijkertijd worden met de bouw de verkeersveiligheid en de doorstroming van het autoverkeer verbeterd.

De basis voor de bouw van de aquaducten ligt in het provinciaal verkeer en vervoerbeleid, het PVVP. Voor de uitvoering van dit beleid is eind jaren negentig het Friese Merenproject opgezet. Het Friese Merenproject zorgt voor de realisering van: vijf aquaducten, 500 km bredere en diepere vaarwegen en 50 hogere bruggen. Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt, bijvoorbeeld door de aanleg van honderden kilometers oevers en kaden. Daarnaast worden belangrijke watersportkernen in onze provincie opgewaardeerd. Zo zijn inmiddels plannen uitgewerkt en financieel geregeld voor een verdere opwaardering van Sneek, Heeg en Woudsend. Ook na de Kompasperiode zal het Friese Merenproject worden voortgezet tot 2011.

Prioriteit aan Friese Merenproject

Voor de periode 2006-2008 is binnen het programma “Land” van het Kompas voor het Noorden in noordelijk verband € 20,3 mln. beschikbaar. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten bij de besteding van deze middelen absolute prioriteit te geven aan het Friese Merenproject. Met dit geld kunnen 24 projecten worden gefinancierd, zoals het verdiepen van 83 kilometer recreatieve vaarwegen, het verhogen van de spoorbrug bij Akkrum, maar ook het opwaarderen van het waterfront van Grou en de herinrichting van het starteiland in het Sneekermeer.

Polderhoofdkanaal 25ste Kompas-project

De kans is altijd aanwezig dat niet alle 24 projecten binnen de gestelde periode daadwerkelijk tot uitvoering komen i.v.m. procedures of andere tegenvallers. In dat geval zouden niet alle beschikbare middelen worden benut. Om dat te voorkomen heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten enig risico te accepteren door nog een 25-ste project op te starten, het Polderhoofdkanaal, met een investeringsbedrag van
€ 6,8 mln. Dit project legt een extra beslag op de Kompasmiddelen van € 2,9 mln. Het is een risico dat het college bewust neemt omdat anders de kans bestaat dat gelden niet worden besteed. Samen met de provinciale en gemeentelijke financiering heeft de Kompasbijdrage van € 20,3 mln. een totaal investeringsvolume van € 85 mln. als gevolg. Tussen 2006 en 2008 wordt, naast de investering van € 90 mln. in vier aquaducten ook nog eens voor € 85 mln. in andere Friese Merenprojecten geïnvesteerd, verdeeld over 11 gemeenten.

Sluis Stavoren

Het College heeft besloten de verdubbeling van de sluis bij Stavoren uit het Kompas-programma te halen. Voorop staat evenwel dat het provinciale bestuur van mening is dat de sluiscapaciteit zeker zal worden aangepakt, alleen de oplevering van het werk zal later plaatsvinden. De kans was groot dat in het kader van Kompas de subsidietermijnen niet zouden worden gehaald. De provinciale bijdrage in de sluis van
€ 8,5 miljoen, blijft echter op de provinciale begroting staan. Het financieringstekort van € 4,5 miljoen dat ontstaat door het wegvallen van Kompas, zal nu op andere wijze worden gefinancierd, misschien uit de vrijval van de aquaducten. Technisch en procedureel is het mogelijk de sluis in 2009 gereed te hebben.

Het College heeft inmiddels een dergelijk voorstel naar Provinciale Staten gezonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland