Tracebesluit N31 Zurich – Harlingen ter inzage

Leeuwarden – De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, gekozen voor ombouw tot een autoweg met twee dubbele rijbanen, een vangrail in de middenberm en het opheffen van de vier gelijkvloerse kruisingen bij Zurich, ’t Strand, Dijksterburen en Kimswerd. De keuze van de minister is uitgewerkt tot een Tracébesluit (TB), dat te inzage ligt.

N31 wordt een autoweg met twee dubbele rijbanen
De N31 wordt veiliger door:
– het doortrekken van de tweebaans autoweg van Zurich tot net voor de eerste afslag Harlingen
– volledige scheiding van de rijbanen met een vangrail
– maximum snelheid 100 km per uur
– het verdwijnen van alle gelijkvloerse kruisingen

Najaar 2006 schop in de grond
Voordat de aanpassingen van start kunnen gaan, is een aantal vergunningen nodig. De verwachting is dat in het najaar van 2006 de schop de grond in kan.

Waar ligt het TB ter inzage?
Het Tracébesluit (TB) ligt vanaf 13-12-2005 ter inzage in het gemeentehuis van Wûnseradiel en Harlingen, in Leeuwarden op het provinciehuis en het kantoor van Rijkswaterstaat en tot slot in Den Haag, op de ministeries van VenW en VROM.

U kunt het trac̩besluit N31 Zurich РHarlingen ook inzien op www.N31.nl en op www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Zurich - Harlingen