Aanbevelingen bevoorrading stedelijke gebieden

Den Haag – Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 16 december 2005 in Utrecht de instrumentenmap van de Commissie Stedelijke Distributie en het rapport van het voorbeeldproject Samen Goed Geregeld (SGG) in ontvangst genomen. Hierin staan concrete aanbevelingen voor het beter stroomlijnen van bevoorrading in stedelijke gebieden.

De voorzitters Sakkers van de Commissie en Tchernoff van SGG lichtten op de Landelijke Manifestatie Goederenvervoer in Stedelijke Gebieden de resultaten toe. Een belangrijke voorwaarde voor gestroomlijnde belevering van goederen is samenwerking tussen alle betrokken partijen: de overheden, vervoerders en winkeliers en horeca. In publiekprivate samenwerkingsverbanden komen oplossingen sneller van de grond.

De Commissie Stedelijke Distributie verzamelt kennis en deelt deze actief met de gemeenten, vervoerders, detailhandelaren, leveranciers en horecaondernemers. De nadruk ligt bij de Commissie op het aanmoedigen van samenwerking, door te laten zien dat samenwerking echt rendement oplevert, zowel economisch als maatschappelijk.

De instrumentenmap reikt gereedschap aan, waarmee de belanghebbenden aan de slag kunnen: Een handboek voor het opzetten van samenwerkingsprojecten, een omgevingsanalyse met informatie over stedelijke distributie en de rol van de verschillende partijen, een instrumentarium om de belangen van de partijen helder te krijgen en een voorbeeldenboek, waarin concrete maatregelen staan die tot een verbetering van het economische klimaat en bevoorrading en vaak ook een verbetering in milieuaspecten leiden. De Commissie heeft tevens uitgebreid onderzoek gedaan naar de landelijke kosten en de baten van stedelijke distributie. Met een toegevoegde rekenmodule in de hand kan regionaal worden bekeken welke maatregelen en afspraken rendement opleveren.

In het voorbeeldproject Samen Goed Geregeld zijn kwaliteitscriteria aan het wegennet in de regio Utrecht toebedeeld. Met deze kwaliteitseisen voor de Rijkswegen, de provinciale wegen, maar ook gemeentelijke wegen in de hand, is een eenduidige lijst met knelpunten opgesteld. Deze lijst met knelpunten is een handig instrument voor de wegbeheerders om het kwaliteitsnet voor goederenvervoer te verbeteren. Tegelijk is er gekeken naar regelgeving, zijn er aanbevelingen gedaan om bestaande en nieuwe venstertijden te onderzoeken via het ‘referentiemodel aanpak stedelijke distributie’ dat door de Commissie Stedelijke Distributie is ontwikkeld. Daarnaast pleit SGG voor een centraal digitaal loket voor informatie over regelgeving, aanvragen van ontheffingen en het signaleren van misstanden.

Het derde deelproject van SGG betreft ‘Straatmanagement’. Hierin wordt op (winkel)straatniveau samengewerkt waarbij eenvoudige afspraken tot aanmerkelijke verbeteringen in de doorstroom en in het winkelklimaat leiden. Voorbeelden hiervan zijn: uitstallingen pas neerzetten na bevoorrading, laden en lossen aan een kant van de straat en niet kriskras, na de bevoorrading vuilnis ophalen en de straat schoonvegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)