Voorlopig ontwerp N354 Dearsum – Scharnegoutum

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft het Voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het deel Dearsum – Scharnegoutum van de provinciale weg N354 vastgesteld. Dit deel van de N354 wordt in 2007 flink verbeterd. Er blijft wel een maximumsnelheid van 80 km/u van toepassing.

De N354 vormt een belangrijke verbinding tussen Sneek en de A32. De maximumsnelheid op de hoofdrijbaan is 80 km/u, met uitzondering van het deel door de bebouwde kom van Dearsum. De toenemende verkeersstroom op de N354 zorgt voor een groot probleem. Het aantal ernstige verkeersongevallen vertoont over een langere periode een stijgende lijn.

Bij vaststelling van het geldende Provinciaal Verkeer- Vervoersplan 1999 hebben Provinciale Staten de wens uitgesproken de verbinding tussen Sneek en de A32 als autoweg (100 km/u) in te richten. Dit is echter op middellange termijn niet haalbaar, gezien de financiën en de ligging van het huidige tracé. Daarom investeert de provincie in Duurzaam Veilige maatregelen om het verkeer op deze belangrijke weg toch goed af te blijven wikkelen.

Kwaliteitsverbetering
De kwaliteitsverbetering van het project N354 Dearsum – Scharnegoutum richt zich op een betere doorstroming en hogere afwikkeling van het verkeer en meer verkeersveiligheid. Het gaat om het traject tussen het kruispunt met de N384 bij Dearsum en de afslag Scharnegoutum ten noorden van Sneek. Het traject is ongeveer 5 km lang.

Hierbij zullen alle uitritten en doorsteken op de hoofdrijbaan gesaneerd worden. Ook wordt er aan de noordzijde van de N354 een landbouwontsluitingsweg richting Nij Kleaster en Scharnegoutum aangelegd. Verder maakt een ovale rotonde ter vervanging van het huidige kruispunt bij Nij Kleaster (Spearsterdyk) deel uit van de plannen.

De totale projectkosten bedragen ruim 2.800.000 euro. GS hebben nu een voorbereidingskrediet van 680.000 euro beschikbaar gesteld. Het is vooralsnog de planning om begin 2007 met de uitvoering te beginnen, onder voorbehoud van grondverwerving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân