Verkeershandhavingsteams Limburg werken samen

Maastricht – Met ingang van 24 november 2005 gaan de beide Verkeershandhavings-teams (VHT’s) van Limburg-Noord en Limburg–Zuid hun samenwerking intensiveren. Deze samenwerking is een primeur in Nederland en wordt bekrachtigd door het ondertekenen van convenanten door de leiding van beide korpsen en de landelijk verkeersofficier Koos Spee. Dit in aanwezigheid van de gedeputeerde M. Vestjens, tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. Ook zal die dag de eerste overdrachtsovereenkomst van flitspalen door de Provincie Limburg aan het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) plaatsvinden.

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, waarin zowel de verkeershandhavingsteams als het BVOM zijn vertegenwoordigd, faciliteert de ondertekening van de convenanten: met de doorstart van de teams wordt immers de wens gerealiseerd om de krachten te bundelen en meer samenwerking mogelijk te maken. De beide VHT’s gaan op het gebied van videosurveillance, ongevalanalyse en de geautomatiseerde verwerking van snelheidsovertredingen nauwer samenwerken. Tevens wordt in beide regio’s het project “subjectieve onveiligheid” gestart en worden ook de convenanten daarvoor afgesloten.

Projecten subjectieve verkeersonveiligheid
Regelmatig komen er klachten over onveiligheid in een buurt of bij een school door verkeersgedrag van verkeersdeelnemers. Vaak en gelukkig is dat gevoel niet door feiten (ongevallen) aantoonbaar. Door dit project kan meer aandacht aan deze bewonersklachten worden besteed en kan daarmee de subjectieve verkeersveiligheid in die buurten verbeterd worden. Vooraf worden de klachten geobjectiveerd en geanalyseerd. Met de partners (de gemeente, de wegbeheerder, de politie het Openbaar Ministerie en anderen) worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de klachtaanpak. Samenwerken en goed communicatie met de partners en de bewoners is het uitgangspunt hierbij. Door het BVOM worden capaciteit (2 ft’s per regio) en middelen daarvoor beschikbaar gesteld.

Videosurveillance
Het gedrag van weggebruikers wordt in de beide politieregio’s onder andere door onopvallende videosurveillances gecontroleerd. De bemanning van de videosurveillanceauto’s controleerden voorheen alleen in de eigen regio. Vanaf vandaag gaan zij samen in héél Limburg handhaven. Het team beschikt over twee onopvallende wagens die voorzien zijn van een videoregistratiesysteem, een geijkte digitale snelheidsmeter en een geijkte trajectsnelheidsmeter.

Analyses
Vanaf januari 2006 zal voor beide VHT’s één ongevalanalist ingezet worden, die de ongevallen in Limburg in kaart gaat brengen. Op basis van die analyses worden de plaatsen bepaald waar speedzones of trajectzones ingericht moeten worden. Ook de bemande verkeerscontroles van de teams op helm, gordel, rood licht, alcohol en snelheid vinden plaats op basis van de geanalyseerde gegevens. De analist heeft structureel overleg met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, de wegbeheerders en het Openbaar Ministerie.

Overdracht van handhavingmiddelen (flitspalen)
De reden van overdracht van wegbeheerders naar het BVOM is doordat de kosten van aanschaf en beheer van deze middelen aanzienlijk kan zijn en het OM van mening is dat het gebruik (inclusief het beheer daarvan ) van deze middelende verantwoordelijkheid is de politie en het OM. De wegbeheerder is primair verantwoordelijk voor de infrastructurele maatregelen op haar wegen. De provincie Limburg onderschrijft die visie en heeft als eerste in Nederland haar handhavingmiddelen overgedragen en een aantal overbodig geworden middelen verwijderd.

Verwerkingsstraat
Het beheer van de flitspalen langs de Limburgse wegen is door het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) in handen gegeven van de regionale VHT’s. Het onderhoud van de flitskasten is uitbesteed, maar de controle erop en het wisselen van filmrollen regelt het VHT. De verwerking van de filmrollen en het uitlezen ervan werd voor beide regio’s al gedaan in de geautomatiseerde verwerkingsstraat van de regio Limburg-Zuid. De regio Limburg-Noord verwerkt de films van de eigen regionale mobiele radarcontroles.

Communicatie
De communicatie over de handhaving zal van januari geïntegreerd gaan plaatsvinden. Tot op heden werd de voorlichting over verkeerstaken gescheiden door beide regionale VHT’s uitgevoerd. Vanaf januari 2006 zal voor beide VHT’s één medewerker communicatie werkzaam zijn, die naast het verzorgen van de interne communicatie tevens aanspreekpunt is voor de media en andere externen. Naast de communicatie rondom projecten maakt het VHT wekelijks bekend waar de geplande verkeerscontroles gehouden worden. Via Internet op de regionale politiesite, met een doorlink naar de internetpagina’s van het BVOM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVL Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg