Voorontwerp tracé rondweg Franeker geactualiseerd

Leeuwarden Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en het college van B&W van de gemeente Franekeradeel hebben concrete afspraken gemaakt over het voorbereidingstraject voor de tweede fase van de zuidelijke Rondweg Franeker. Het Voorontwerp van het tracé is vervolgens geactualiseerd. GS stellen nu aan de Staten voor om een voorbereidingskrediet van 4,3 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De zuidelijke rondweg om Franeker is bedoeld om enerzijds bedrijventerrein Kie te ontsluiten en anderzijds de binnenstad van Franeker te ontlasten van doorgaand verkeer. De 1e fase van de rondweg is in 2001 door de gemeente gerealiseerd, met een brug over het Van Harinxmakanaal. De Kie is hiermee in noordelijke richting ontsloten. De 2e fase is als onderdeel van de provinciale gebiedsontsluitingsweg N384 in het ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 opgenomen en zorgt ervoor dat stad wordt ontlast en het bedrijventerrein in zuidoostelijke richting wordt ontsloten.

Viaduct en fietstunnel
De aanleg van de 2e fase liet op zich wachten omdat de Minister van Verkeer en Waterstaat geen toestemming wilde geven voor een gelijkvloerse kruising met de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen, waardoor een kostbare tunnel in het ontwerp moest worden opgenomen. De Kompas-aanvraag hiervoor werd helaas afgewezen. Om toch te komen tot realisatie zijn in 2005 enkele varianten met een viaduct onderzocht. Als voorkeursalternatief is een viaduct met steile opritten in combinatie met een afzonderlijke fietstunnel naar voren gekomen.

De provincie heeft vervolgens het Voorontwerp van de rondweg geactualiseerd en een nieuwe kostenraming opgesteld. Het gaat om een totaalbudget van 12 miljoen euro. Met de gemeente Franekeradeel zijn principeafspraken gemaakt over de financiering van de tweede fase en deze worden in een convenant vastgelegd. Uitgangspunt is dat de provincie de weg aanlegt en dat gemeente en provincie ieder de helft van de kosten betalen.

Samenwerking
Verkeersgedeputeerde T. Baas is bijzonder tevreden dat het project nu vlotgetrokken wordt: “De provincie heeft getoond dat zij een oplossing voor de rondweg Franeker als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en provincie ziet. Nu moeten we de schouders er onder zetten, zodat Franeker snel verlost is van het doorgaande verkeer door de binnenstad.” Wethouder Miedema (ruimtelijke ordening) van de gemeente Franekeradeel is verheugd over de doorbraak: “Na jaren van voorbereidingen en discussie werken we nu samen aan de realisatie.”

Planning
De bestemmingsplanprocedure zal binnen enkele weken worden gestart en loopt door tot begin 2006. Vervolgens wordt er gewerkt aan het Definitief Ontwerp (tot half 2007) van de rondweg Franeker. Hierna kan het werk aanbesteed worden. Als alles meezit, gaat de schop vervolgens eind 2007 de grond in.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân