Startnotitie A13/16 Rotterdam ter inzage

Den Haag РVan 15 november tot en met 12 december 2005 ligt de startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 12 december 2005 uw mening geven over de inhoud van de startnotitie.

Rijksweg 13/16 Rotterdam
In de Rotterdamse regio, op de A13 door Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein, zijn files aan de orde van de dag. De zware belasting van de wegen heeft bovendien gevolgen voor de leefomgeving in dit gebied en voor de doorstroming op het onderliggende wegennet. Om voor deze problemen een oplossing te vinden, start Rijkswaterstaat een onderzoek.

De startnotitie
De startnotitie is het begin van een tracéwetprocedure en een milieueffectrapportage. U leest hierin wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie wordt een aantal mogelijke oplossingsrichtingen behandeld, wordt aangegeven welke daarvan onderzocht zullen worden en welke effecten in kaart gebracht worden.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie kunt u van 15 november tot en met 12 december 2005 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
– het gemeentehuis van Rotterdam, deelgemeentekantoren Hillegersberg-Schiebroek,
Prins-Alexander, Overschie, Noord, Kralingen-Crooswijk en het City Informatiecentrum
Rotterdam;
– de gemeentehuizen van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Schiedam en Delft;
– de openbare bibliotheken van bovengenoemde (deel)gemeenten;
– de bibliotheek van het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag;
– de bibliotheek van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam;
– de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (VenW) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), beide in Den Haag.
U kunt de startnotitie of de samenvatting ook downloaden via www.inspraakvenw.nl of aanvragen bij het projectsecretariaat van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, telefoon 010 402 70 89, e-mailadres rijksweg13-16rotterdam@dzh.rws.minvenw.nl

Informatiebijeenkomsten en hoorzitting
Om u zo goed mogelijk te informeren, worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten worden de inhoud en het verloop van de verdere procedure toegelicht. Ook kunt u tijdens de bijeenkomsten vragen stellen.
Op de tweede avond vindt aansluitend een hoorzitting plaats, waar u mondeling kunt inspreken. De bijeenkomsten worden gehouden op:
– woensdag 23 november 2005, Gemeentehuis Bergschenhoek, Bergweg-Noord 39 te Bergschenhoek, Informatiebijeenkomst 19.00 uur tot 21.00 uur
– dinsdag 29 november 2005, Conferentie- en Partycentrum Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam, Informatiebijeenkomst 19.00 uur tot 21.00 uur en hoorzitting vanaf 20.30 uur
Als u tijdens de hoorzitting mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk vrijdag 25 november 2005 aan het Inspraakpunt VenW kenbaar te maken, telefoon 070 351 96 02.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Ministers van VenW en van VROM en de commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de Ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport (MER). Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de Ministers vervolgens de richtlijnen vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de Trajectnota/MER. Op de Trajectnota/MER kunt u te zijner tijd wederom inspreken. Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van meer informatie over de inhoud van de Startnotitie, kunt u contact
opnemen met de projectorganisatie van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, telefoon 010 402 70 89, e-mailadres rijksweg13-16rotterdam@dzh.rws.minvenw.nl
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt
Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 9602 of via internet www.inspraakvenw.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat