Startnotitie A12 Woerden – Oudenrijn ter inzage

Den Haag РVan 15 november tot en met 12 december 2005 ligt de startnotitie A12 Woerden РOudenrijn ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 12 december 2005 uw mening geven over de inhoud van de startnotitie.

Achtergrond
Op de zuidelijke rijbaan van de A12 tussen Woerden en Oudenrijn staan geregeld files.
Deze files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van de A12 (met 3 rijstroken) onvoldoende is om het verkeersaanbod op de zuidbaan te verwerken. Voor de komende jaren wordt ook een groei van het verkeer verwacht mede als gevolg van de ontwikkeling van woningbouwlocaties in Leidsche Rijn en Woerden, waardoor het probleem steeds groter zal worden. Dit vormt dan ook de aanleiding voor het starten van een onderzoek naar een capaciteitsuitbreiding van het wegvak Woerden – Oudenrijn. Ook op het aansluitende wegvak Gouda – Woerden vormt de doorstroming van het verkeer
een probleem en wordt een uitbreiding van de capaciteit onderzocht in een aparte procedure.

De startnotitie
De startnotitie is het begin van de Tracéwetprocedure en hiermee maakt Rijkswaterstaat
bekend dat een milieu-effectrapportage (m.e.r.) doorlopen zal gaan worden. In de startnotitie leest u wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie worden alternatieven beschreven en wordt uitgelegd welke (milieu)effecten zullen worden onderzocht.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie A12 Woerden – Oudenrijn kunt u van 15 november tot en met 12 december 2005 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
– de gemeentehuizen van Montfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht;
– het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern in Vleuten;
– de openbare bibliotheken in Harmelen, Linschoten, De Meern, Montfoort, Nieuwegein,
Utrecht en Woerden;
– de hoofdvestiging van Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein;
– de bibliotheek van de provincie Utrecht in Utrecht;
– de bibliotheken van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat (VenW) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), beide in Den Haag.

U kunt de startnotitie ook downloaden via www.inspraakvenw.nl of aanvragen bij de afdeling
communicatie, telefoon 030 600 97 84.

Informatiebijeenkomst
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de startnotitie, wordt een informatieavond georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden op:
– dinsdag 22 november Gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden.
De informatiebijeenkomst is gecombineerd met het project A12 Gouda – Woerden.
De avond heeft een informeel karakter. Tussen 18.00 uur en 21.00 uur zijn medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hoe kunt u reageren op de startnotitie?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren op de startnotitie. Inspraakreacties naar aanleiding van deze startnotitie zijn vooral bruikbaar wanneer ze het karakter hebben van concrete voorstellen voor te onderzoeken alternatieven en effecten. Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 12 december 2005 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A12 Woerden – Oudenrijn
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook via internet reageren: www.inspraakvenw.nl
Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit vóór 29 november 2005 kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 02. U kunt verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Ministers van VenW en van VROM en de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze commissie adviseert de Ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER). Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de Ministers vervolgens de richtlijnen vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Op de Trajectnota/MER kunt u te zijner tijd opnieuw inspreken.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de startnotitie kunt u contact opnemen met
de heer T. Neumann van Rijkswaterstaat Utrecht, telefoon 030 600 95 63. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u terecht op www.inspraakvenw.nl en bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 02.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat