Startnotitie A12 Gouda – Woerden ter inzage

Den Haag – Van 15 november tot en met 12 december 2005 ligt de startnotitie A12 Gouda – Woerden ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Tracewet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 12 december 2005 uw mening geven over de inhoud van de startnotitie.

Achtergrond
Op de zuidelijke rijbaan van de A12 tussen knooppunt Gouwe en Woerden staan geregeld files. Deze files worden veroorzaakt door de versmalling van 4 naar 3 rijstroken bij Gouda, de invoeging van de N11 bij Bodegraven en de aansluiting bij Woerden. Voor de komende jaren wordt ook een groei van het verkeer verwacht, waardoor het probleem steeds groter zal worden. Dit vormt dan ook de aanleiding voor het starten van een onderzoek naar een capaciteitsuitbreiding van het wegvak Gouda – Woerden. Ook op het aansluitende wegvak Woerden – Oudenrijn vormt de doorstroming van het verkeer een probleem en wordt een uitbreiding van de capaciteit onderzocht in een aparte procedure.

De startnotitie
De startnotitie is het begin van de Tracewetprocedure en hiermee maakt Rijkswaterstaat bekend dat een milieu-effectrapportage (m.e.r.) doorlopen zal gaan worden. In de startnotitie leest u wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie worden alternatieven beschreven en wordt uitgelegd welke (milieu)effecten zullen worden onderzocht.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie A12 Gouda – Woerden kunt u van 15 november tot en met 12 december 2005 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
– de gemeentehuizen van Bodegraven, Gouda, Montfoort, Reeuwijk, Waddinxveen en
Woerden;
– de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten;
– de hoofdvestigingen van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam en van Utrecht in
Nieuwegein;
– de provinciehuizen van Zuid-Holland en Utrecht;
– de bibliotheken van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat (VenW) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), beide in Den Haag.

U kunt de startnotitie ook downloaden via www.inspraakvenw.nl of aanvragen bij het projectsecretariaat op 010 402 6450.

Informatiebijeenkomst
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de startnotitie, worden twee informatiemarkten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gehouden op:
– maandag 21 november Stadwerken, Antwerpseweg 5 te Gouda
– dinsdag 22 november Gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden
De bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur en duren tot 21.00 uur. De avonden hebben een informeel karakter waarbij u vragen kunt stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. De informatiebijeenkomst in Woerden is gecombineerd met het project A12 Woerden – Oudenrijn. Ook over dit project kunt u dan vragen stellen.

Hoe kunt u reageren op de startnotitie?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren op de startnotitie. Inspraakreacties naar aanleiding van deze startnotitie zijn vooral bruikbaar wanneer ze het karakter hebben van concrete voorstellen voor te onderzoeken alternatieven en effecten. Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 12 december 2005 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A12 Gouda – Woerden
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook via internet reageren: www.inspraakvenw.nl
Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit voor 29 november 2005 kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 02. U kunt verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de Ministers van VenW en van VROM en de Commissie voor de milieu-effectrapportage. Deze commissie adviseert de Ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport (MER). Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de Ministers vervolgens de richtlijnen vast. De richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen van het MER. Op de Trajectnota/MER kunt u te zijner tijd opnieuw inspreken.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt.

Nadere informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de startnotitie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, telefoon 010 402 64 50.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u terecht op www.inspraakvenw.nl en bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 02.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat