Vijftien miljoen voor Zuidelijke Randweg Zaanstad

Haarlem – Het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland stelt Provinciale Staten voor om € 15 miljoen euro te investeren in de aanleg van de Zuidelijke Randweg Zaanstad. Deze weg is nodig om de doorstroming van het verkeer op de oost-westverbinding Zaanstad- IJmond te verbeteren én de verschillende bedrijventerreinen aan het Noordzeekanaal goed bereikbaar te maken. Gedeputeerde Staten willen de bijdrage beschikbaar stellen in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland.

De aanleg van de Zuidelijke Randweg is nodig om te voorkomen dat het verkeer in Zaanstad vastloopt. De ontwikkeling van de bedrijventerreinen Westerspoor en HoogTij aan de noordelijke oever van het Noordzeekanaal leiden tot een toename van de verkeersdruk in dit gebied. Een nieuwe oost-westverbinding verbetert de ontsluiting van deze terreinen in de richtingen IJmond, Zaandam en Amsterdam.

Het project houdt de aanleg in van een nieuwe verbinding tussen de Provincialeweg/Den Uylweg en de bestaande Hoofdtocht in het westelijk deel van het bedrijventerrein Westerspoor. De weg wordt enkelbaans ( twee maal een strook) uitgevoerd. Er komt een nieuwe brug over het Schiethavenkanaal. Het nieuwe tracé door het bedrijventerrein Westerspoor, loopt langs het Noordzeekanaal. Ook wordt een fietstunnel aangelegd en wordt de Den Uylbrug verdubbeld.

De aanleg van de Zuidelijke Randweg Zaanstad is gepland in de periode 2006-2008.

De projectkosten zijn begroot op € 63 miljoen. De gemeente Zaanstad en het bedrijfsleven stelden eerder respectievelijk € 19 miljoen en € 7 miljoen beschikbaar. De bijdragen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en het ROA worden nog dit jaar verwacht.
Met ook het geld van provincie Noord-Holland uit de Extra Investeringsimpuls is het voor de gemeente Zaanstad financieel mogelijk de Zuidelijke Randweg aan te leggen.
De gemeente start zo snel mogelijk met de planologische procedure. Belangrijkste punt van aandacht is de luchtkwaliteit. Volgens provincie en gemeente biedt de saldobenadering voldoende houvast voor een positief resultaat.

De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer bespreekt het bovengenoemde voorstel van GS op 1 december a.s. Op 12 december beslissen Provinciale Staten over de investering van € 15 miljoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland