Friesland pakt kleine knelpunten infrastructuur aan

Leeuwarden – De provincie Fryslân maakt ruim 130.000 euro vrij voor het aanpakken van een achttal kleinschalige ‘knelpunten’ in de provinciale infrastructuur. Het gaat dan om situaties waarbij uit het oogpunt van bereikbaarheid en verkeersveiligheid maatregelen worden genomen, zowel voor het fiets- als autoverkeer. Zo worden er kruispunten aangepakt, snelheidsbeperkingen ingevoerd, asfalt aangebracht, kabels en leidingen verlegd en verlichting geplaatst. Alle projecten worden nog dit jaar of in 2006 opgepakt.

In 1998 hebben Provinciale Staten ingestemd met de instelling van een knelpuntenbudget, bedoeld voor het jaarlijks oplossen van onvoorziene (veiligheids)aanpassingen op de provinciale infrastructuur waarvoor geen financiële middelen zijn begroot. Het gaat veelal om knelpunten die relatief eenvoudig oplosbaar zijn, maar die veel hinder en ergernis bij de betrokkenen veroorzaken. Vaak komen deze punten aan het licht door klachten van inwoners, belangenorganisaties en/of gemeenten. De nu opgepakte knelpunten hebben zich in de loop van 2005 geopenbaard. Hieronder volgt een overzicht van de projecten:

N354/N384 Spannenburg/Wjelsryp, Easterlittens, Wiuwert: snelheidsbeperking
Op vier kruispunten wordt een 60 km/u regime ingesteld om de snelheid in te perken en de oversteekbaarheid te vergroten. Naast een aanpassing van de markering worden er zgn. ‘portalen’ geplaatst. Deze hebben een visueel vernauwend effect. Ze maken zonder meer duidelijk dat er een ander snelheidsregime van toepassing is.

N357 Grandyk te Holwerd
Tijdens piekdagen ontstaat een veiligheidsprobleem op de aanrijroute bij het parkeerterrein van de veerdienst naar Ameland. Er wordt daarom een 50 meter lange draagkrachtige berm over de breedte tussen weg en fietspad gerealiseerd. Rechtsafslaande auto’s kunnen hier voorsorteren, waardoor de aanrijroutes niet meer worden geblokkeerd.

N358 Dokkumer Nieuwe Zijlen: aanbrengen lichtmasten
Bij de herinrichting van Dokkumer Nieuwe Zijlen tot een 60 km/u gebied zijn de oude lichtmasten niet aangepast aan de nieuwe inrichting. De bestaande lichtmasten doen geen recht aan de herinrichting en vallen duidelijk uit de toon.

N355/N361: aanpassing verlichting in het Wielengebied
Samen met de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel werkt de provincie aan het realiseren van ‘slimme’ openbare verlichting (dynamisch dimmen) op de N355 Leeuwarden – Zwartewegsend en de N361 Zwartewegsend – Gytsjerk. Naast voordelen voor de natuur, zijn er ook voordelen voor de wegbeheerder zoals minder energieverbruik. Bij pieken en calamiteiten wordt ten behoeve van de verkeersveiligheid een hoger verlichtingsniveau gehanteerd: ‘meer als het nodig is, minder als het kan’.

N392 Jubbega: oversteek bij basisschool
Na klachten van de Meester J.B. Kan school is er een centrale fietsoversteekplaats aangelegd over de provinciale weg. Aan de westzijde van de weg is een doorsteek gemaakt tussen het fietspad en de hoofdrijbaan tegenover de ontsluiting van de parkeerruimte. De oversteek is door middel van belijning geaccentueerd.

N357 Doniaweg te Hallum: asfaltverharding
De betreffende afslag is nu nog uitgevoerd in klinkers. Nadeel van deze klinkers zijn onder andere verzakking en gladheid. Het gemeentelijke en provinciaal deel worden nog dit jaar vervangen door asfalt.

N356 Damwoude: betonbanden rotonde
In overleg met de gemeente Dantumadeel worden de rotondes in de bebouwde kom van Damwoude aangepakt. De bebording wordt aangepast, beplanting wordt vervangen en in één rotonde moeten de betonbanden worden vervangen. De nieuwe banden zullen uit veiligheidsoverwegingen worden voorzien van ‘kattenogen’.

N357 Blija: omleggen kabels en leidingen
Uit verkeersveiligheidsoverwegingen is door de provincie een dam langs de N357 verplaatst. De oude dam zal worden opgeruimd. Verplaatsing maakt het noodzakelijk ook de kabels en leidingen te verleggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân