Convenant Buitenring Parkstad Limburg ondertekend

Maastricht – Het dagelijks bestuur van Parkstad Limburg en de Provincie Limburg ondertekenden op 15 november 2005 het bestuursconvenant waarin de aanleg van de Binnen- en Buitenring Parkstad is geregeld. De gemeente Nuth ondertekent het convenant op een later tijdstip. Daarmee zetten de gezamenlijke partners de eerste belangrijke stap in deze 163 miljoen euro kostende infrastructurele projecten. Gelijk met de ondertekening is de website www.buitenringparkstad.nl on line. Dit is een belangrijk communicatiemiddel waarmee geïnteresseerden voortdurend op de hoogte blijven van de laatste vorderingen.

De Regio Parkstad is een bijzonder stukje Nederland. De voormalige mijnindustrie heeft de regio haar heel eigen karakter gegeven, waarop veel inwoners terecht trots zijn. Tegelijkertijd is de regio door dat mijnverleden versnipperd geraakt en is er geen goed, samenhangend wegennet. Gevolg: het verkeer wordt niet goed afgewikkeld. En een goede inrichting van de ruimte wordt belemmerd.

Door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg gaat dat veranderen. Deze 26 kilometer lange, deels nieuwe weg zal de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio enorm verbeteren. De Buitenring zorgt ervoor dat:
– inwoners van de regio een optimale aansluiting krijgen op het Limburgse, Nederlandse wegennet;
– dezelfde inwoners dankzij de aansluitingen van het Duitse wegennet op de Buitenring betere toegang krijgen tot het Europese wegennet;
– bedrijven beter bereikbaar zijn, waardoor ze kunnen groeien en banen kunnen scheppen;
– de Regio Parkstad aantrekkelijker wordt voor nieuwe bedrijven;
– burgers en bezoekers sneller thuis, bij vrienden of familie, op hun werk of bij hun vereniging zijn;
– inwoners en dagjesmensen makkelijker en sneller bij de toeristische trekpleisters kunnen komen.
Kortom: als de Buitenring Parkstad Limburg op 1 januari 2015 opengaat, betekent dat een grote impuls voor het woon-, werk- en leefklimaat van de regio.

De Provincie Limburg heeft samen met de Parkstad Limburggemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Onderbanken en de gemeente Nuth besloten tot de aanleg van de weg. Samen delen zij de aanlegkosten: gemeenten en Provincie betalen ieder de helft. De aanleg van de Binnen- en de Buitenring kost ongeveer 163 miljoen euro. Daarmee is dit het grootste verkeersproject dat ooit door de Provincie Limburg ter hand is genomen.

Het tracé
Het tracé van de Buitenring Parkstad Limburg loopt vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 tot aan de aansluiting van de N300 op de N281. Het tracé heeft een totale lengte van ca. 26 kilometer. Het gaat om 14 kilometer over bestaande wegen die worden aangepast of verbreed en 12 kilometer nieuw aan te leggen wegen. Het tracé ligt nog niet definitief vast. De keuze voor het definitieve tracé gebeurt pas nadat een diepgaande studie naar met name de milieueffecten is verricht.

De Buitenring Parkstad Limburg sluit in Nuth aan op de A76. Deze aansluiting moet worden aangepast. Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft hiervoor maatregelen voorgesteld. De aanpassing van de aansluiting ter hoogte van Nuth moet voor 2010 zijn gerealiseerd. Dit project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

De gemeente Kerkrade heeft gevraagd om twee alternatieven mee te nemen in de tracé/mer-studie. Deze alternatieven liggen buiten de zone die in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voor het tracé van de Buitenring gereserveerd is. Dat betekent dat bij een keuze voor een van deze alternatieven het POL moet worden herzien. Zo’n herziening moet dan wel gemotiveerd kunnen worden.

In verband met de verkeersafwikkeling in Nordraum Aachen wil Duitsland met prioriteit de B258n doortrekken naar de Buitenring Parkstad Limburg. Duitsland bepleit in dat verband voor een doortrekking van de Dentgenbachweg. De exacte aansluiting van de B258n moet echter nog worden onderzocht.

De besluitvorming
We staan nog aan het begin van het proces. Het allereerste wat er gaat gebeuren is een tracé/mer-studie. Voor de Buitenring Parkstad Limburg worden twee tracé/mer-studies verricht. Een onderzoek is voor het noordelijk deel dat vanaf de aansluiting van de N298/A76 tot aan de Torenstraat in Eygelshoven loopt. Er komt een aparte studie voor het zuidelijk deel dat vanaf de Torenstraat loopt tot de aansluiting van de N300 op de N281. Daarvoor is gekozen om praktische redenen. In het zuiden krijgt de Buitenring een internationale aansluiting op de Duitse B258. Om die reden is besloten voor dit deel van de weg gezamenlijk met de Duitse buren een tracé/mer-rapport op te stellen

In een tracé/mer-rapport wordt geen keuze voor een definitief tracé gemaakt. Het rapport zet enkel de alternatieven op een rij. De keuze voor een tracé wordt na bestuurlijk overleg met de regio Parkstad gemaakt door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Dat voorkeurstracé moet vervolgens worden ingepast in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Provinciale Staten zullen het tracé en de aanpassing van het POL uiteindelijk moeten vaststellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg