Verkeersmaatregelen knooppunt Joure in Friesland

Leeuwarden – De Stuurgroep Gebiedsgericht Benutten (GGB) Joure e.o. heeft woensdag 2 november 2005 een pakket maatregelen gepresenteerd die de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op het knooppunt Joure moeten verbeteren. Naast een tweetal kleinere aanpassingen die op korte termijn worden uitgevoerd is besloten een kleine bypass van Sneek naar Lemmer aan te leggen. Naar verwachting kan in 2007 gestart worden met de werkzaamheden voor deze bypass. Een fly-over uit de richting Heerenveen naar Lemmer en een parallelweg tussen Joure en Oudehaske maken het pakket maatregelen compleet.

Deskundigen van de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland en de gemeente Skarsterlân (gezamenlijk de projectgroep GGB Joure e.o.) hebben in de afgelopen maanden een aantal verkeerskundige maatregelen bestudeerd en doorgerekend. Het doel van die maatregelen is niet alleen het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, maar ook de leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zijn het knooppunt Joure, onderdeel van het rijkswegennet, en de ‘onderliggende’ lokale infrastructuur in samenhang met elkaar bestudeerd. Dat levert een netwerkvisie op met een pakket aan maatregelen die de problemen bij Joure voor een groot aantal jaren oplossen. De studie heeft de volgende maatregelen opgeleverd die gefaseerd op korte en middellange termijn uitgevoerd kunnen worden:

Aanleg kleine bypass
Deze bypass past binnen de toekomstige ontwikkelingen en kan op korte termijn worden gerealiseerd. Oorspronkelijk is dit een middellange termijnmaatregel, de Stuurgroep GGB heeft echter besloten deze bypass versneld aan te leggen. In 2007 kunnen de werkzaamheden gestart worden. De verkeerskundige effecten van deze maatregel vertalen zich in een betere doorstroming, met name vanuit de richting Sneek naar de richting Lemmer.

De volgende korte termijnmaatregelen worden in de periode 2006-2007 uitgevoerd:
– Het aanpassen van de bewegwijzering en de hoek van oprijden vanuit Joure Door een betere belijning op het wegdek vanuit de richting Joure en een betere bewegwijzering wordt de doorstroming bevorderd.
– Rijbaandosering vanuit de richting van Heerenveen. Door het creëren van ‘hiaten’ in de hoofdstroom krijgt het verkeer vanuit Joure en Sneek meer kans om op te rijden. Het stilzetten van de ‘hoofdstroom’ uit de richting Heerenveen lijkt averechts, maar per saldo is het verkeer beter af. Naar de precieze uitvoering wordt nog onderzoek gedaan.

Het pakket met middellange termijnmaatregelen bestaat uit twee onderdelen. Deze hangen nauw met elkaar samen en zijn aanvullend op de korte termijnmaatregelen.
РFly-over Heerenveen richting Lemmer. Een (enkelbaans) fly-over draagt fors bij aan de doorstroming van het verkeer op de A7/A6 vanuit richting Heerenveen richting Lemmer. Daarnaast biedt de fly-over het verkeer op de hoofdroute een alternatief bij incidenten of calamiteiten. Een fly-over staat ook de eindvisie, zoals die wordt voorgestaan in de integrale visie van de gemeenten Skarsterl̢n en Heerenveen, niet in de weg.
– Parallelweg tussen Joure en Oudehaske. Het lokale verkeer tussen Joure en Heerenveen heeft geen goed alternatief. De route via Haskerhorne en Oudehaske veroorzaakt veel sluipverkeer. Een parallelweg biedt daarvoor een robuuste oplossing. Een parallelweg is mogelijk aan de noord- of de zuidkant van de A7, die keuze wordt later gemaakt.

Er zijn op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar om al deze maatregelen in één keer uit te voeren. De kleine bypass, het aanpassen van de bewegwijzering, de aanpassing van de oprijhoek vanuit Joure en de rijbaandosering worden bekostigd uit de € 4 miljoen die door de minister van verkeer en waterstaat beschikbaar is gesteld. Door deze maatregelen wordt de situatie voor het verkeer van en naar Joure sterk verbeterd.

Het is de inzet van de Stuurgroep GGB om ook de twee resterende oplossingen (de fly-over en de parallelweg) de komende jaren te realiseren, de start van deze maatregelen is op zijn vroegst in 2010 mogelijk. Voor het verkrijgen van de daarvoor benodigde middelen (circa € 12- tot € 16 miljoen euro) wordt naast een regionale bijdrage een beroep op rijksmiddelen gedaan. Overleg hierover is nog gaande.

De gepresenteerde maatregelen zijn nodig om de periode tot aan de realisering van een definitieve oplossing (2020 en later) te overbruggen. De mogelijke eindoplossingen, waaronder het “verschuiven” van het knooppunt, wordt de komende jaren door de regionale overheden onderzocht. Daarvoor wordt een gezamenlijke eindvisie opgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân