Van Geel informeert Kamer over maatregelen verkeer

Den Haag- Op woensdag 2 november 2005 heeft staatssecretaris Van Geel de Kamer in een brief geïnformeerd over de stimulering van roetfilters om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de brief geeft hij een overzicht van de maatregelen die het kabinet neemt om de luchtvervuiling door het verkeer te verminderen.

Met de brief geeft de bewindsman gehoor aan de toezegging van minister-president Balkenende tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om de Kamer voor de behandeling van VROM-begroting te informeren over de maatregelen voor stimulering van roetfilters en in het bijzonder de mogelijkheden voor retrofit of ‘achteraf-inbouw’ van roetfilters bij bestaande dieselauto’s.
De brief geeft een overzicht van bronmaatregelen (maatregelen om de uitstoot van bronnen van luchtvervuiling zoals auto’s en vrachtwagens te verminderen) die het kabinet neemt om de luchtvervuiling door het verkeer te verminderen. Het gaat om de bronmaatregelen waarvoor het kabinet € 300 miljoen extra heeft uitgetrokken uit het fonds ‘Economische structuurversterking’ (FES). Uit dit fonds worden investeringen in ondermeer wegen, bruggen, milieu en onderwijs betaald. De bronmaatregelen maken deel uit van het Nationaal Programma van Maatregelen dat 2006 wordt gepresenteerd. Daarnaast is € 100 miljoen extra gereserveerd. Met dit geld wil het kabinet de knelpunten bij de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen bestrijden. In de zogenaamde ‘Septemberbrief’ (Kamerbrief van 20 september 2005) zette Van Geel eerder al het algemene beleid voor luchtkwaliteit uiteen.

Overzicht maatregelen
– Roetfilters voor nieuwe bestelauto’s en taxi’s;
Subsidie voor nieuwe bedrijfsmatig gebruikte bestelauto’s en taxi’s op diesel die ‘af-fabriek’ van een roetfilter zijn voorzien.
– Retrofit roetfilters (bestaande voertuigen)
Vrachtauto’s, zware bestelauto’s en touringcars: Subsidie voor het achteraf inbouwen van roetfilters in zware bestelauto’s, vrachtauto’s en touringcars met Euro-2- en Euro-3-motor.
Personenauto’s, lichte bestelauto’s en taxi’s: Subsidie voor het achteraf inbouwen van roetfilters in personenauto’s, lichte bestelauto’s en taxi’s, met bouwjaren 1995-2004/5.
Binnenvaart, locomotieven en mobiele machines: Subsidie voor uitvoering van pilots voor toepassing van roetfilters op binnenvaartschepen en diesellocomotieven. Subsidie voor roetfilters op mobiele machines.
– Schoner lokaal vervoer in gemeenten en provincies
OV-bussen: Bijdrage in de meerkosten voor retrofit van roetfilters (of technieken met eenzelfde milieurendement) bij OV-bussen.
Vuilniswagens en veegwagens: Bijdrage in de meerkosten voor roetfilters (of technieken met eenzelfde milieurendement) voor vuilniswagens en veegwagens.
– Stimulering Euro-4/5-vrachtauto’s en bussen: Stimulering van de vervroegde introductie van Euro-4 en -5-vrachtauto’s en bussen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA, zie dossier MIA/Vamil).
– NOx-reductie binnenvaart: Subsidie voor het vervroegd vervangen, retrofitten of het nieuw aanschaffen van emissiearme motoren.
– Verplichtstelling roetfilters vanaf 2007: Nationale verplichting voor roetfilters op nieuwe dieselpersonenauto’s en nieuwe lichte bestelauto’s vanaf 2007; ter goedkeuring aan Brussel voorgelegd.
– Motorbrandstoffen
Verlaging zwavelgehalte rode diesel: Bezien wordt of de normen voor het zwavelgehalte van zgn. rode diesel worden aangescherpt tot het niveau van het wegverkeer (Besluit zwavelgehalte brandstoffen).
Vormgeven fiscale behandeling aardgas als motorbrandstof: In overleg met de ministeries van Financiën, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken wordt de fiscale behandeling van aardgas als autobrandstof nader bezien.

Download de Kamerbrief Verkeersmaatregelen
en de Septemberbrief: overzicht maatregelen luchtkwaliteit via de website van he Ministerie van VROM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM