Goederenvervoer nieuw programma bij CROW

Ede – CROW introduceert in het najaar 2005 het programma goederenvervoer. Hiermee geeft CROW een vervolg aan de eerdere incidentele activiteiten. Met het programma wil CROW al bestaande kennis en hulpmiddelen op het gebied van goederenvervoer structureel uitbreiden, toegankelijk en beter beschikbaar maken. Verder is het, volgens CROW, belangrijk om de gevolgen van de ontwikkelingen zichtbaar te maken.

De eerder door CROW ontwikkelde kengetallen voor goederenvervoer worden bij dit programma ingezet. Binnenkort verschijnen de eerste delen van de publicatiereeks 227 waarin de al eerder verschenen informatie van Rijkswaterstaat in stappenplannen praktisch toepasbaar wordt gemaakt. Dit betekent dat een oudere CROW-publicatie ‘Handboek vrachtverkeer in gemeenten’ komt te vervallen.

Er is alle reden om in Nederland extra aandacht te besteden aan het goederenvervoer. Prognoses voorspellen dat er in de toekomst nog meer vracht- en bestelverkeer zal zijn op de Nederlandse wegen. Met het oog op de verkeersveiligheid is dit geen ideale gedachte. Het is daarom aan provincies en gemeenten om het goederenvervoer in veilige banen te leiden. CROW publiceerde onlangs publicatie 217 ‘Verkeersveiligheidspalet voor vracht- en bestelverkeer’. Met deze publicatie hebben de overheden een aantal instrumenten in handen waarmee zij specifieke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid nader vorm kunnen geven.

Bij de ontwikkeling en planning van de openbare ruimte wordt het vrachtverkeer nog al eens onderbelicht. Dit geldt niet alleen bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, maar bij veel (her)ontwikkelingsprojecten in het algemeen. Oorzaak van deze problematiek is onder andere het gebrek aan inzicht in het vrachtverkeer of hulpmiddelen om hierin inzicht te verkrijgen. Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan deze problematiek. Bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen is bijvoorbeeld nog te weinig aandacht voor de verkeersgevolgen, zowel wat betreft de grootte van de te verwachten voertuigen als de hoeveelheid. Dit leidt nog te vaak tot vermijdbare overlast, milieubelasting en verkeershinder in het algemeen. Ook kan de bereikbaarheid voor een gebied onvoldoende blijken te zijn.

Nederland behoort tot de veiligste landen van de Europese Unie als het gaat om verkeersveiligheid. Maar met een forse toename van de mobiliteit in het vooruitzicht – waarin het goederenverkeer een stijgend aandeel heeft – zal het aantal verkeersslachtoffers verder toenemen. In het algemeen blijkt dat het vracht- en bestelverkeer niet vaker betrokken is bij ongevallen dan het overige verkeer, maar de afloop veelal wel ernstiger is.

CROW
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW