Convenanten aanleg N57 ondertekend

Middelburg – Maandag 24 oktober 2004 zijn convenanten en overeenkomsten ondertekend tussen Rijkswaterstaat Zeeland en de betrokken overheden en partijen bij de aanleg van de nieuwe N57: Provincie Zeeland, gemeentes Middelburg en Veere, waterschap Zeeuwse Eilanden en ProRail. De afspraken uit deze convenanten gaan onder meer over gerelateerde projecten. Deze projecten zijn nodig voor de aanleg van de nieuwe N57 of zijn juist mogelijk geworden door de nieuwe weg. Tevens is de vernieuwde website van de N57 online gegaan.

De afspraken in de convenanten laten zien dat de aanleg van de nieuwe Rijksweg 57 een gezamenlijk project is, waarbij de kansen die de aanleg biedt voor de omgeving zoveel mogelijk benut worden. De juridische afspraken gaan over onderwerpen zoals gezamenlijk overleg, instemming met de vraagspecificatie (de opdrachtformulering voor de nog te selecteren aannemer), de overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van wegen, waterlopen en waterkeringen, schadevergoedingsbeperking en beschikbaarheid van terreinen en gebouwen. Hieronder volgen per partij de meest in het oog springende gezamenlijke initiatieven en afspraken.

Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland is dit jaar de eerste fase van het Belvedereproject opgestart, dat de landschappelijke inpassing van de nieuwe N57 nader onder de loep neemt. In dit project werken de Provincie en de betrokken overheden intensief samen met omwonenden. Ook speelt de aanleg van de Rondweg Serooskerke Noord. Verder staat in het convenant tussen Rijkswaterstaat en de Provincie onder meer dat de archeologische onderzoeken voor de Rondweg en de nieuwe N57 gezamenlijk worden uitgevoerd.

Gemeente Middelburg
Een goede verkeersafwikkeling in Middelburg is een belangrijk item met de komst van de N57. Zo is in de plannen in overleg met de gemeente een aansluiting gekomen van de nieuwe N57 bij Mortiere en Arnestein en is de aansluiting met de Veerseweg aangepast, waardoor deze gebieden goed bereikbaar zullen zijn vanaf de nieuwe weg. Verder is onder meer afgesproken dat de percelen van garage Dijkwel bij de aansluiting Veerseweg/Sportlaan op tijd beschikbaar kunnen komen, waardoor een goede verkeersafwikkeling mogelijk is tijdens de aanleg.

Gemeente Veere
In de gemeente Veere is het nodig de huisriolering die onder het nieuwe N57-tracé valt, aan te passen. De uitvoering hiervan gebeurt door de toekomstige aannemer die de N57 zal aanleggen. Verder heeft de gemeente Veere een zogenaamde Bodemkwaliteitskaart
ontwikkeld, met een bodembeheersplan. Het N57-project kan goed gebruik maken van de gegevens uit deze kaart.

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Het gemaal Veersewatergang vervalt en er komt een nieuw gemaal: Poppekinderen. De aanleg van dit nieuwe gemaal zal een betere waterbeheersing van het Veerse Meer en de Walcherse polder bewerkstelligen en daarmee bijdragen aan de verschillende doelen van Waterbeheer 21e eeuw. Tevens betekent de aanleg van het nieuwe gemaal een kostenbesparing voor de N57. Dit komt omdat door de verandering van stroomrichting en de hoeveelheid water in de Veersewatergang de geplande bruggen vervangen kunnen worden door goedkopere onderdoorgangen, namelijk zogenaamde duikers. Rijkswaterstaat draagt bij aan de bouwkosten van het nieuwe gemaal en vergoedt daarnaast het verleggen van de rioolpersleiding tussen Vrouwenpolder en Serooskerke.

ProRail
Door de nieuwe N57 en de aanleg van het aquaduct in Middelburg is het ook nodig dat er een onderdoorgang ter plaatse van het spoor komt. ProRail heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat het kunstwerk gecombineerd met het aquaduct door Rijkswaterstaat wordt aangelegd. Op deze manier kan Rijkswaterstaat zorgdragen voor een goede geïntegreerde oplossing voor de situatie bij het Kanaal door Walcheren, waar de nieuwe weg, het spoor en het aquaduct samenkomen.

Vernieuwde website
De nieuwe website van de N57 is op 24 oktober 2005 online gegaan. Deze website is te bekijken op www.rijksweg57.nl Op de site staan onder meer de projecten waarover gezamenlijke afspraken zijn gemaakt in de convenanten. Nieuw is de trajectkaart die gedetailleerd weergeeft waar de nieuwe weg komt. Deze kaart is te zien op www.rijksweg57.nl/trajectkaart Omdat de N57 volgens het Design & Construct principe wordt uitgevoerd, zijn de kaarten nog niet definitief. Als de aannemer is geselecteerd en aan de slag gaat, maakt hij de definitieve ontwerpen. Zo gauw die klaar zijn, komen de betreffende kaarten op de website te staan.

Planning uitvoering N57
Het streven is dat rond de jaarwisseling de aanbestedingsprocedure start, waarna de aanleg van de nieuwe weg eind 2006 kan beginnen. De planning is dat de aangepaste N57 uiterlijk in 2010 klaar is. De gunning en de start van de werkzaamheden zijn nog afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan van Veere.

De Rijksweg 57
De aangepaste N57 op Walcheren loopt vanaf de Rijksweg A58 bij Nieuw- en Sint Joosland langs de noordoostkant van Middelburg, via Serooskerke naar Vrouwenpolder. De weg kruist in Middelburg via een aquaduct het Kanaal door Walcheren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland