Verbreding A50 Ewijk-Grijsoord

Den Haag РDe A50 wordt tussen Ewijk en Grijsoord verbreed. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Dekker van VROM kiezen ervoor om de werkzaamheden aan de A50 op te splitsen in twee delen; het noordelijke deel Valburg-Grijsoord wordt verbreed met ̩̩n rijstrook in beide richtingen en het zuidelijke deel Ewijk-Valburg wordt verbreed met twee rijstroken in beide richtingen. Over het gehele traject, met uitzondering van de Rijnbrug, komt in beide richtingen ̩̩n vluchtstrook beschikbaar. Voor Valburg-Grijsoord gaat het om een verbreding naar 2 maal 3 rijstroken, waarbij de huidige Rijnbrug wordt aangepast. Voor Ewijk-Valburg betekent het een verbreding naar 2 maal 4 rijstroken, zonder vluchtstrook aan de middenbermzijde. Er komt op dit traject ook een nieuwe Waalbrug bij, aan de westelijke zijde van de bestaande brug.

Tussen de knooppunten Ewijk en Grijsoord is de A50 een belangrijke schakel in de verbinding tussen noord- en zuid-Nederland en oost- en west-Nederland. De huidige beperkte capaciteit van de weg leidt dagelijks tot files, die zonder maatregelen in de toekomst verder zouden toenemen. Daarom is gekozen voor structurele oplossingen om het verkeer goed te laten doorstromen.

In de trajectnota/MER A50 zijn twaalf mogelijke oplossingen onderzocht. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheidsproblemen en de gevolgen voor de omgeving (geluidhinder, luchtkwaliteit, natuur en landschap). Op basis van deze criteria is gekozen voor een sobere verbreding met normale rijstroken, waarbij op een kosteneffectieve wijze de bereikbaarheid wordt verbeterd en nadelige effecten op de omgeving beperkt. Zo komt er bijvoorbeeld bij de verzorgingsplaats Kabeljauw een ecoduct. Andere milieumaatregelen worden later uitgewerkt.

Verdere procedure
Dit standpunt wordt uitgewerkt in twee afzonderlijke Ontwerp-Tracébesluiten. Het deel Ewijk-Valburg wordt uitgewerkt als afzonderlijk project in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Valburg-Grijsoord wordt uitgewerkt in het kader van het Fileplan ZSM. Bij de uitwerking wordt gekeken naar de verkeersprognoses en de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. Na de inspraak zullen de twee Tracébesluiten worden vastgesteld. De uitvoering van Valburg-Grijsoord is voorzien in de periode 2007-2009. Voor Ewijk-Valburg is de uitvoering gepland in de periode 2008-2011.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat