Aanleg Noordwesttangent Noord Fryslan dichterbij

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft het definitief ontwerp vastgesteld voor de Noordwesttangent; de nieuwe wegverbinding tussen Stiens en Marssum. Gelijktijdig met de vaststelling is voor de verdere voorbereiding en uitvoering een krediet van ruim € 15 miljoen aangevraagd bij Provinciale Staten.

Het afgelopen jaar is gebruikt om het voorkeurstrac̩ uit te werken tot het definitief ontwerp. Het trac̩ start bij de kruising van de N357 (Leeuwarden РHolwerd) met de N393 in Stiens, gaat in zuidwestelijke richting verder, vervolgens tussen Beetgumermolen en het buurtschap Dijksterhuizen door en sluit noordelijk van Engelum aan op de N383 (Marssum РBerlikum). De Noordwesttangent krijgt drie tunnels, drie rotondes, een fietstunnel plus brug bij de Beetgumervaart en een fietstunnel bij de rotonde Dijksterhuizen. Daarnaast worden er na realisatie van de Noordwesttangent twee rotondes in de N357 aangelegd.

Gedeputeerde Baas: “Met de aanleg van de Noordwesttangent realiseren we een adequate ontsluiting van Noord Fryslân op het landelijke hoofdwegennet. Nu is dit deel van de provincie aangewezen op routes die veelal door Leeuwarden gaan. De Noordwesttangent moet daarom samen met de aanleg van de Haak om Leeuwarden leiden tot een vermindering van de verkeersdruk in deze stad. Daarnaast zullen dorpen als Beetgumermolen en Engelum verlost worden van het vele sluipverkeer, wat het leefklimaat zeker zal verhogen.” Met de aanleg van de Noordwesttangent is een totaalbedrag gemoeid van ruim 20 miljoen euro.

Planning
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage bij de gemeenten Het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Ook de grondaankoop is in volle gang. Afhankelijk van het verloop van onder andere de planologische procedures kan in het najaar van 2006 de schop de grond in. Verloopt alles volgens planning, dan kan in het voorjaar van 2008 de weg in gebruik worden genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân