RWS: Reacties Klantenpanel Breda & Wensen top tien

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat organiseerde vorige week het tweede klantenpanel in Breda. Tien maanden geleden vond het eerste klantenpanel plaats. Een gevarieerde groep weggebruikers gaf een Top 10 wensenlijst aan Rijkswaterstaat mee.

Klantenpanel bepaalt agenda
Rijkswaterstaat wil graag weten wat haar “klanten”: de weggebruiker, vinden van haar producten en diensten. Wegen worden immers aangelegd en onderhouden voor de gebruiker. Rijkswaterstaat is benieuwd naar de mening van de weggebruiker en staat open voor nieuwe ideeën.
Het panel bracht zelf een tiental wensen naar voren. De wensen liepen uiteen van verhelpen aquaplaning bij Hazeldonk tot het plaatsen van borden bij korte invoegstroken.
Eerder al vonden er klantenpanels in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven plaats.

Opmerkelijke reacties
Rijkswaterstaat reageerde op alle tien de wensen. De aquaplaning bij Hazeldonk is eerder dan gepland verholpen. Borden bij korte invoegstroken zijn geplaatst.
Wensen om extra verlichting op de A59 te plaatsen, konden niet worden gehonoreerd. Onderzoek wees uit dat er te weinig verkeer op de weg aanwezig is. Mede op het verzoek van het klantenpanel wordt voortaan inzicht gegeven in de duur van de werkzaamheden door plaatsing van tekstkarren.
Opvallende reactie tijdens het klantenpanel: “ik ben veel bewuster met de weg bezig en meer betrokken”. Ook het nieuwe landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 was nu veel beter bekend en werd veelvuldig gebeld ! De top-10 met uitwerking treft u als bijlage aan.

Samenstelling klantenpanel
Het klantenpanel bestond uit een groep mensen, waarbij leeftijd, beroep, geslacht en reismotief varieerde; van zakelijk, recreatief, woon/werk en privé-gebruik van de rijksinfrastructuur.
De mensen reageerde o.a. op een advertentie geplaatst door Rijkswaterstaat. De infrastructuur in de regio Breda was gespreksonderwerp.

Top 10

Wensen geuit Klantenpanel Breda

1. Duur werkzaamheden
· Voor het project A58 Roosendaal – Bergen op Zoom had Rijkswaterstaat de keuze om de werkzaamheden gedurende 15 weken in de nacht uit te voeren of gedurende 2 weken dag en nacht waarbij de pijn voor de weggebruiker in het tweede geval kort maar hevig zou zijn. Er is, samen met de regio, gekozen voor optie 2 waarbij per week van maandag tot vrijdag een rijbaan in 1 richting is afgesloten (maar wel 2 richtingen verkeer). Tevens is bij de planning rekening gehouden met de werkzaamheden aan de ring Antwerpen. De werkzaamheden vinden nu plaats medio 2006.
· Lane rental is een manier van afspraken maken met de aannemer waarbij de aannemer een prijs per dag voor een rijbaan betaalt. Dus, hoe eerder hij met zijn werk klaar is, hoe lager de kosten. Deze manier van afspraken past het district reeds toe.
· Door tijdens een werk, meerdere werken te combineren (denk aan het vervangen van een geleiderail of verlichting tijdens asfaltwerkzaamheden), ondervindt de weggebruiker minder hinder van onderhoudswerkzaamheden. Dit kan wel betekenen dat sommige producten eerder worden afgeschreven dan nodig is, echter de afschrijvingskosten liggen in een dergelijke situatie lager dan de maatschappelijke kosten t.g.v. verkeershinder.

2. Wel afzetting, geen werk
· Het district plaatst steeds vaker tekstkarren om uitleg te geven over de werkzaamheden.
· Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe technieken met het programma Wegen naar de Toekomst. Eén van de projecten betreft een tijdelijke brug op de A20 (RWS Zuid Holland). Op deze manier vinden wegwerkzaamheden plaats terwijl het verkeer gewoon door kan rijden. Dit is een oplossing voor werkzaamheden aan bijvoorbeeld voegovergangen. Juist bij die werkzaamheden (uitharden voegovergangen) lijkt het vaak alsof er niet wordt gewerkt.

3. Flexibelere snelheidsbeperking
Daar waar het mogelijk is, wordt flexibele snelheidsbeperking reeds toegepast. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden waarbij op de ene rijbaan een snelheidsbeperking van 70 km/uur wordt gehanteerd en de daarnaast liggende rijstrook 90 km/uur. Als de werkzaamheden het toelaten (er zijn op dat moment bijvoorbeeld geen werkers aan het werk) kan zelfs tweemaal 90 km/uur worden gehanteerd.

4. Korte invoegstroken
Op advies / verzoek van de deelnemers van het klantenpanel zijn op de A27, toerit 17, Oosterhout-Zuid, borden geplaatst om aan te geven dat het hier om een korte invoegstrook gaat. Bij Oosterhout betreft het een soortgelijke situatie en dit onderwerp is mede naar aanleiding hiervan op de interne agenda geplaatst.

5. Gevaarlijke noodrijstrook
· Het betreft hier een versmalde (linker)rijstrook bij wegwerkzaamheden. Weggebruikers vinden het soms eng om op die plekken bijvoorbeeld een vrachtwagen in te halen. We kunnen de deelnemers terugmelden dat in dergelijke gevallen alle ruimte wordt benut, maar dat het soms niet anders kan om de strook te versmallen (binnen wettelijke normeringen) wegens een tekort aan ruimte. Ons advies in dergelijke gevallen is om zoveel mogelijk op de rechter rijstrook te rijden of zelfs een andere route te kiezen.
· Bij de werkzaamheden op knooppunt de Stok is om bovengenoemde reden extra gestudeerd en is het gelukt om te voorkomen een doorsteek van de ene weghelft naar de andere weghelft te maken, waardoor weggebruikers niet op een versmalde weghelft naast verkeer uit de tegengestelde richting hoeft te rijden.

6. Aquaplaning Hazeldonk
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tevens is tijdens de tweede avond uitleg gegeven over het project Weight in Motion (om te voorkomen dat aquaplaning optreedt) en ZOAB dat op termijn in heel West-Brabant wordt toegepast en waardoor aquaplaning in deze regio straks tot het verleden behoort.

7. Inhaalverbod vrachtwagens
Wat dit onderwerp betreft is Rijkswaterstaat in overleg met het KLPD, het gaat hier vooral om handhaving. Daarnaast zijn we in overleg met de Rijksdienst voor het Wegverkeer over bijzonder transport. Dit transport is vaak reden voor vrachtverkeer om in te halen.

8. Meer verlichting
District Breda van Rijkswaterstaat heeft voor de aangedragen locatie A59, gedeelte Zonzeel-Hooipolder, onderzoek verricht. Conclusie is dat gezien de I/C verhouding en de blackspots de locatie niet in aanmerking komt om verlichting te plaatsen. Tevens is aan het klantenpanel meegedeeld dat niet door alle maatschappelijke groepen het verzoek om meer verlichting wordt gesteund (milieu, energieverbruik) en dat Rijkswaterstaat de belangen in dergelijke situaties zorgvuldig afweegt.

9. Orde op verzorgingsplaatsen
Er lopen diverse projecten binnen Rijkswaterstaat waar we melding van maken: verzorgingsplaats van de toekomst, cancatcher, pilot met vuilophaalsystemen.

10. Gladde pijlen op wegen (motorrijders)
De locaties waar dit voorkomt zijn inmiddels geïnventariseerd, het project loopt nog.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant