Convenant uitvoering verdiepte ligging A4

Leiderdorp – Op 21 september 2005 ondertekenden drie gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude een convenant met W4 partner Rijkswaterstaat. Het convenant regelt de uitvoeringsvoorwaarden tijdens de aanleg van de verdiepte ligging van de A4 bij Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp.

“Het is belangrijk om met elkaar te zorgen dat burgers hiervan zo min mogelijk overlast zullen ondervinden”, aldus de (nieuwe) Leiderdorpse wethouder Peter Glasbeek. Het project wordt gerealiseerd binnen de bestaande woonomgeving van de drie gemeenten. Met name in Leiderdorp doorkruist de A4 een woonkern. De aannemer die de 1400 meter lange verdiepte ligging van de A4 gaat realiseren, zal rekening moeten houden met de afspraken die Rijkswaterstaat vandaag met de drie W4-gemeenten heeft gemaakt.

Achtergrond W4-project
W4 is het plan waarmee de W4-partners Рtwee Ministeries (VROM en V&W/RWS), de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude Рde leefkwaliteit in de regio willen verbeteren op de aspecten wonen, werken, wegen, water en groen. W4 staat dan ook voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en verbrede A4 ̩n het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden. Waar de A4 nu woongebieden van elkaar scheidt zal de weg in 2012 geen fysieke barri̬re meer vormen. De W4-partners spraken af de meerkosten van de verlengde verdiepte ligging te financieren uit de ontwikkeling van bedrijven, kantoren en woonwijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: W4