Start moddercampagne Fryslan

In samenwerking met land- en tuinbouworganisatie LTO Noord provincie Fryslan en de sector Provinciale Waterstaat gaat het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslan op donderdag 22 september 2005 van start met de jaarlijkse moddercampagne. Het zwaartepunt ligt op intensieve voorlichting, gericht op alle agrariers en loonbedrijven die in Fryslan actief zijn. Met als motto sla geen modderfiguur! worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor medeweggebruikers. Provinciale Waterstaat stelt speciale waarschuwingsborden beschikbaar die bij werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Elk najaar gaan agrariers en loonbedrijven de Friese klei te lijf. Daarbij is tijdelijke vervuiling van wegen onvermijdelijk. Trekkers, klei en regen laten nu eenmaal hun sporen na. Ondanks de wettelijke plicht om vervuilde weggedeelten weer schoon en veilig te maken, zijn er altijd momenten van slipgevaar. Dat brengt elk najaar ongevallen met zich mee, soms met zeer ernstige afloop. Weggebruikers zijn zelden berekend op plotselinge gladheid. De praktijk wijst uit dat tijdige en adequate waarschuwing de risico’s aanmerkelijk verkleint. Met haar moddercampagne wil het ROF alle betrokkenen daarop attenderen.

Gratis modderborden
Ruim 2.200 bedrijven in Fryslan (loonbedrijven, akkerbouwers, veehouders met snijmaisteelt) ontvangen van het ROF een brief en de brochure Modder op de weg. Hierin staat nauwgezet omschreven wat men kan doen om de risico’s te minimaliseren. Daarin spelen modderborden de hoofdrol. Deze worden gratis beschikbaar gesteld door Provinciale Waterstaat en zijn rechtstreeks te reserveren. In de brochure staat de procedure omschreven.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De brochure gaat ook in op de wettelijke plicht voor iedere verkeersdeelnemer om de weg schoon te houden. Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te verwijten verkeersongeval plaatsvindt, waardoor letsel ontstaat, aldus de wetgever. Dat impliceert dat de vervuiler aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen. Ook om die reden is extra aandacht gerechtvaardigd. Het aantoonbaar veroorzaken van ongevallen kan desastreuze gevolgen hebben voor bedrijven, om nog maar te zwijgen van de wijze waarop dergelijke gebeurtenissen ingrijpen in de persoonlijke leefsfeer.

Geescorteerd door de betrokken partners in de strijd tegen slipgevaar door modder, LTO Noord provincie Fryslan en Provinciale Waterstaat, geeft het ROF op donderdag 22 september 2005 het startsein voor de moddercampagne. Gedeputeerde T. Baas, plaatst dan het eerste modderbord bij Maatschap Miedema te Stiens. Bedrijven die de brochure over het hoofd zien, kunnen altijd contact opnemen met het ROF, tel. 058 – 292 5354.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan