KWS maakt akoestische optimalisatie wegdekken

Vianen – Woensdag 14 september 2005 is in Delft bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde het contract ondertekend tussen Rijkswaterstaat en KWS voor de aanleg van proefvakken in het Zeeuwse Kloosterzande in het kader van het project ‘akoestische optimalisatie van wegdekken’. In dit project worden dunne stille deklagen, 2-laags ZOAB en derde generatie wegdekken in een verbetertraject doorontwikkeld. Het project maakt onderdeel uit van het Innovatie Programma Geluid (IPG).

Het Innovatieprogramma Geluid bestaat uit een set projecten om verkeerslawaai bij rijkswegen en spoorwegen bij de bron te verminderen. Invoering van de nieuwe maatregelen moet leiden tot een duidelijke geluidvermindering en een halvering van de bestaande kosten. Het Innovatieprogramma Geluid is een samenwerking tussen VROM, V&W, ProRail en Rijkswaterstaat.

Wegverkeer
Het IPG-project kent als aandachtsgebieden het weg- en treinverkeer. Voor het wegverkeer valt een onderverdeling te maken in stillere wegdekken, stillere voertuigen en banden, effectieve afscherming en werkprocessen en kennismanagement. Voor KWS is het onderdeel ‘wegverkeer’ van belang, en dan met name de stillere wegdekken. In het IPG-programma zijn overigens ook projecten opgenomen die in het kader van het Programma Wegen naar de Toekomst (WnT) zijn ontwikkeld.

KWS is bij de volgende IPG-projecten betrokken:
– tweelaags ZOAB algemeen: ‘Zebra’-vakken
– verbetering aanlegtechnieken stil wegdek: tweelaagsmachine (A27 Hilversum en N9 Alkmaar)
– derde generatie wegdekken: StilTransport (A50 Ravenstein)
Рdunne deklagen: Konw̩ Stil (A31 Dronrijp-Franeker)
– schermtoppen (Holland Scherm).

En daar komt dus nu het project Kloosterzande bij:
– akoestische optimalisatie van geluidsreducerende wegdekken.

Proefvakken Kloosterzande
In dit project worden dunne stille deklagen, 2-laags ZOAB en derde generatie wegdekken in een verbetertraject doorontwikkeld. Het doel is om een initiële geluidsreductie van 7 tot 9 dB(A) mogelijk te maken en dit aan de hand van in-situ-testen aan geoptimaliseerde wegdekken te demonstreren op een proefterrein in de N60 nabij Kloosterzande (Zeeuws-Vlaanderen). Er worden 24 proefvakken van ca. 80 m aangelegd. Daarvoor worden 20 verschillende mengsels gebruikt. Het streven is dat van de geoptimaliseerde wegdekken minimaal één wegdek een reductie heeft van 9 dB(A).

Het contract met KWS is op 14 september 2005 getekend. Op 14 oktober 2005 staat de oplevering van de proefvakken gepland. De eerste metingen zullen in het najaar van 2005 plaatsvinden. De hoofdmoot van de metingen wordt echter in 2006 en 2007 uitgevoerd.

AOT
RWS wil een goed akoestisch optimalisatietool (AOT) tot stand te brengen. Deze biedt de aanzet om functionele specificaties te maken waarbij de akoestische prestatie van het wegdek centraal staat. De basis is een database met meetgegevens. De geluidsmetingen op Kloosterzande zullen de database voorzien van extra benodigde meetgegevens. Dit is reden om op Kloosterzande wegdekken aan te leggen met een breed spectrum aan eigenschappen (porositeit, absorptie, textuur). Omdat er relatief weinig bekend is over het rolgeluid van vrachtwagenbanden op stille wegdekken, ligt in dit project dan ook de meeste aandacht op vrachtwagenbanden op open deklagen.
Op het testterrein nabij Kloosterzande (N60) zullen demonstreerbare wegdekken worden aangelegd die akoestisch optimaal presteren. Gemikt wordt zowel op 2-laags ZOAB-concepten als op derde generatie stillere wegdekken (door middel van onder andere poro-elastische wegdekken). In het buitenland is er veel onderzoek verricht om de processen ‘band-wegdekgeluid’ inzichtelijk te maken. Er zal dan ook actief met buitenlandse deskundigen (BASt, TRL en FERHL) worden samengewerkt. De verwachting is dat eind 2007 een definitief akoestisch optimalisatietool (AOT) beschikbaar zal zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KWS Hoofdkantoor