BN: Weinig zekerheid over uitvoering Nota Mobiliteit

Gouda – Bouwend Nederland is gematigd positief over de Nota Mobiliteit. De nota geeft op hoofdlijnen sturing aan het verkeers- en vervoersbeleid, maar biedt volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven nog te weinig zekerheid voor de daadwerkelijke uitvoering ervan.

De verschenen nota geeft de ambities en middelen aan die worden ingezet om de mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren in Nederland in de periode 2010-2020. De nota kent als sturingsfilosofie centraal wat moet, decentraal wat kan. Provincies, kaderwetgebieden en gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van het rijksbeleid. De jaarlijkse mobiliteitsmonitor die de voortgang meet, geeft echter geen inzicht in de voortgang van bouwprojecten.
Bouwend Nederland is te spreken over de programma-aanpak van het beleid. Infrastructuur krijgt de erkenning die het verdient. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen worden voortaan gevolgen voor bereikbaarheid en infrastructuur in kaart gebracht. De aangekondigde netwerkanalyses bieden kansen om de samenhang tussen functies (weg, openbaar vervoer, fiets, vervoer over water) en tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet te verbeteren. Hierdoor krijgt integrale gebiedsgerichte ontwikkeling (ontwikkelingsplanologie) zijn beslag.

Op advies van het Platform Nouwen bepaalt het rijk samen met andere overheden welke knelpunten versneld worden aangepakt door uitbreiding of aanpassing van de weginfrastructuur of OV. Voor het financieren van de versnelde aanpak van knelpunten wordt de versnellingsprijs geïntroduceerd. Deze is van toepassing zodra de knelpunten zijn verbeterd. Het kabinet werkt daarnaast aan voorbereidingen om een volgend kabinet in staat te stellen een besluit te nemen over de kilometerprijs, onder gelijktijdige verlaging van de vaste autobelastingen. Bouwend Nederland onderschrijft het eindbeeld van dit prijsbeleid: betaling voor het gebruik van de weg in plaats van voor het bezit van de auto. Bouwend Nederland dringt wel aan op een snelle start. De onbereikbaarheid van enkele stedelijke gebieden van Nederland vraagt om een kortetermijnoplossing. Bouwend Nederland roept het huidige kabinet op vaart te zetten met de aanpak van de knelpunten én duidelijkheid te bieden over financiën, technische en juridische aspecten van de kilometerprijs.

PPS wordt als instrument structureel toegepast bij alle MIT-projecten met een omvang van meer dan 112,5 miljoen euro. Marktpartijen zullen zo vroeg mogelijk worden betrokken bij integrale gebieds- en projectontwikkeling. Dit gebeurt onder andere door het parallel schakelen van Tracéwet- en aanbestedingsprocedure. Tevens is een nieuwe marktbenadering in voorbereiding die marktpartijen de gelegenheid biedt vroeg in het besluitvormingsproces ideeën in te brengen.

Tot slot is het kritiek van Bouwend Nederland over het ontbreken van beleid over buisgeleidingentransport meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)