Wijziging goedkeuringsbesluiten aanleg N197

Haarlem РGedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben gewijzigde goedkeuringsbesluiten vastgesteld voor de bestemmingsplannen van Beverwijk en Velsen, bedoeld voor de aanleg van de N197 (Westelijke Randweg). Directe aanleiding tot de wijziging is het natuurwaardenonderzoek dat Arcadis in opdracht van de provincie heeft verricht. Daaruit blijkt dat door het nemen van extra maatregelen de uitvoering van het geplande trac̩ mogelijk moet zijn.

In het onderzoek is gekeken naar waar de door de Flora- en faunawet beschermde dieren voorkomen op of direct nabij het geplande wegtracé. Met name is onderzoek verricht naar de zandhagedis, rugstreeppad, vleermuizen en een tweetal broedvogels (bosuil en buizerd). Het onderzoeksbureau adviseert om geen enkel risico te nemen omtrent de mogelijke incidentele- of structurele aanwezigheid van deze dieren en adviseert een pakket aanvullende maatregelen ter bescherming van individuele dieren en ter compensatie van leefgebieden. Preventief zal voor genoemde soorten een ontheffingsprocedure worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. De verwachting is dat deze ontheffingen verleend zullen worden op grond van de onderzoeksresultaten en de voorgestelde compenserende maatregelen.

Uitkomsten aanvullende natuurtoets
De provincie Noord-Holland werkt samen met de betrokken gemeenten al jaren aan de voorbereiding van de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk (N197). In het voorjaar en de zomer van 2005 is er door het adviesbureau Arcadis een aanvullende natuurtoets verricht naar het voorkomen van door Flora-en faunawet beschermde soorten. Dit onderzoek heeft de provincie laten uitvoeren omdat de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 maart 2005 oordeelde dat onvoldoende zekerheid bestond over de mogelijke aanwezigheid van rugstreeppadden en vleermuizen.
Na intensief veldonderzoek concludeert Arcadis dat de rugstreeppad niet is gevonden op of in de directe nabijheid van het tracé. De zandhagedis is niet op het wegtracé, maar wel op de rand van het onderzoeksgebied gesignaleerd ter hoogte van de gemeente Beverwijk. Verder zijn twee kraamplaatsen van vleermuizen aangetroffen, één in Velsen bij de bestaande weg en één in Beverwijk, op een afstand van 75 meter van het geplande weggedeelte. Ook bevindt zich op, respectievelijk in de nabijheid van het tracé in Beverwijk een vaste nestplaats van een bosuil en een buizerd.

Uit het rapport van Arcadis blijkt dat, mede gelet op de daarin genoemde compenserende maatregelen, aan de gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten geen afbreuk zal worden gedaan bij aanleg van de weg. GS zullen de in het rapport genoemde maatregelen overnemen.
Overigens is het zo dat een groot deel van de genoemde maatregelen reeds zijn verwerkt zijn in het ‘Groen- en Waterplan Binnenduinrand Heemskerk, Beverwijk, Velsen Noord.

Aanleg weg is nodig
De N-197 voorziet in de aanleg van een nieuwe randweg om Beverwijk, waarbij aan de zuid- en noordkant wordt aangesloten op reeds bestaande wegen in de gemeenten Beverwijk en Velsen. Met de randweg kan een belangrijk deel van het bestaande verkeer door de bebouwde kom van Beverwijk worden omgeleid, hetgeen naast een verbeterde doorstroming van het verkeer tevens milieuwinst oplevert in de vorm van een verbetering van de leefbaarheid in de kern. Daarnaast kan met de nieuwe randweg worden voorzien in de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Business Park IJmond. Voor Velsen zal de Westelijke Randweg onder meer zorgen voor een betere verbinding tussen Velsen Noord en Beverwijk alsmede een betere doorstroming van het verkeer naar Wijk aan Zee. Ten slotte is de aanleg van de randweg van belang voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Houtwegen in Heemskerk.

Op 5 september 2005 behandelt de Raad van State het door het door de ‘Vereniging Westerhout Blijft!’ ingestelde beroep tegen de goedkeuring door het college van GS van de bestemmingsplannen van de gemeenten Beverwijk en Velsen. Het beroep tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan Heemskerk is door de Raad van State eerder ongegrond verklaard.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland