Bestemmingsplan 1e herziening N201 goedgekeurd

Haarlem- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het bestemmingsplan 1e herziening N201-zone goedgekeurd. Dit is een van de eerste bestemmingsplannen in Nederland dat onder het Landelijk Besluit Luchtkwaliteit van 5 augustus 2005 is goedgekeurd.
Met het nieuwe N201-tracé zullen ruim 65.000 mensen in de regio, vooral in de bebouwde kommen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek, schone lucht krijgen.

GS gaan uit van de z.g. saldobenadering bij ruimtelijke besluiten over nieuwe wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Plannen kunnen doorgaan als op basis van gedegen onderzoek is aangetoond dat per saldo de luchtkwaliteit voor veel mensen verbetert. Dat is zeker het geval bij de geplande verplaatsing van de N201 naar buiten de bebouwde kommen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO op verzoek van de provincie Noord-Holland deze zomer heeft uitgevoerd. Verplaatsing van de drukke N201 naar buiten de bebouwde kom betekent meer verkeersveiligheid en veel minder geluidshinder, fijn stof en stikstofdioxide overlast in de hele N201-regio. Met het nieuwe N201-tracé zullen ruim 65.000 mensen in de regio, vooral in de bebouwde kommen van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek, schone lucht krijgen.

TNO-onderzoek luchtkwaliteit N201
TNO heeft onderzoek gedaan in de N201-regio vanaf Hoofddorp t/m Amstelhoek (gemeente De Ronde Venen) langs een circa 1.000 meter brede strook langs de A4, A9, N201 en belangrijke aanvoerwegen.
De onderzoekers gaan uit van drie scenario’s: de huidige situatie (ijkpunt 2002), de verkeersontwikkeling tot 2020 als de huidige N201 blijft bestaan en die bij aanleg van het nieuwe N201-tracé.

De belangrijkste bevindingen en conclusies op een rijtje.
De TNO-onderzoekers constateren dat in alle scenario’s de grenswaarden voor koolmonoxide, benzeen en benzo(a)pyreen niet worden overschreden. Ondanks meer verkeer tussen 2002 en 2010 zal de emissie van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10) afnemen. De gemiddelde uitstoot per (vracht)wagen neemt af door schonere motoren, roetfilters, etc. Omdat naar verwachting het wagenpark blijft groeien, zullen de emissies tussen 2010 en 2020 weer toenemen, verhoudingsgewijs wel minder dan de groei van het wagenpark.

Het TNO-rapport is vanaf woensdag 24 augustus te downloaden via internet:
www.noord-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland