GS Fryslân maken keuze voor tracé van De Central

Leeuwarden РHet college van Gedeputeerde Staten van Frysl̢n heeft, in overeenstemming met de colleges van Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel, een voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien van het Voorkeurstrac̩ van De Centrale As; de nieuwe wegverbinding tussen Dokkum en Nijega (W̢ldwei). Het definitieve standpunt wordt uiteindelijk bepaald na een uitgebreide inspraak- en adviesronde najaar 2005.

Waarom De Centrale As?
De ambitie van het project De Centrale As is het beter bereikbaar maken van Noordoost Fryslân en regiostad Dokkum. Daarnaast heeft de provincie de ambitie om het gebied veel verkeersveiliger te maken en daarvoor is het essentieel dat de verbinding enige kwaliteit heeft. Alleen met een nieuwe autoweg (100 km/u) wordt het verkeer zodanig gebundeld dat in de rest van het gebied kleinere duurzame verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd. Met de realisatie van De Centrale As is een totaalbedrag van €184 miljoen gemoeid.

Historisch moment
Gedeputeerde T. Baas reageert verheugd: “De bepaling van het Voorkeurstracé van De Centrale As is een historisch moment voor Noordoost Fryslân. Nooit eerder hebben we te maken gehad met een dergelijk groot infrastructureel project in onze provincie. De Centrale As zal het aanzien van de regio sterk beïnvloeden. Ik kijk samen met de gemeenten vooruit naar het moment dat de eerste spade de grond in kan. Maar voordat het zover is, is het woord eerst aan de inwoners van het gebied. Ik hoor graag hun reacties en commentaar. Want samen kunnen we De Centrale As tot een succes maken.”

Achtergrond
Met het Trechteringsbesluit van Provinciale Staten in september 2004 is vastgesteld welke zes tracéalternatieven nader moesten worden onderzocht. Vervolgens is er een Trajectnota/MER opgesteld, waarin de (milieu-)effecten van de verschillende alternatieven onafhankelijk zijn onderzocht. Op basis van de Trajectnota en diverse aanvullende onderzoeken is uiteindelijk één tracé naar voren gekomen dat het meest voldoet aan de doelstellingen van het project en waarvan de schadelijke effecten op de omgeving (natuur, landschap, bebouwing, etc.) het beste kunnen worden beperkt of gecompenseerd: het zogenaamde Voorkeurstracé.

Gedeputeerde Staten en de colleges van B&W van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel hebben hierover een voorlopig standpunt ingenomen.
Na de inspraak- en adviesronde wordt in 2006 zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau definitief besloten over het tracé van De Centrale As.

Het Voorkeursalternatief Centrale As bestaat uit:

Noord
– Een oostelijke rondweg om Dokkum. De hoofdwegenstructuur krijgt twee aansluitingen op de oostelijke rondweg: Dokkum Noord en Dokkum Zuid. De bestaande structuur wordt gebruikt als binnenring van Dokkum.
– De zuidelijke rondweg Dokkum sluit haaks aan op de Centrale As (C.A.).
– Een oostelijke rondweg ter hoogte van Damwoude en De Valom.
– De Centrale As kruist de ecologische hoofdstructuur bij De Valom met een viaduct. De huidige wegverbinding door De Valom wordt teruggebracht tot een semi-verharde landbouwontsluitingsweg met vrijliggend fietspad.

Midden
– Aanleg ongelijkvloerse aansluiting Zwaagwesteinde Zuid/Veenwouden nabij het spoor.Uitgangspunt is een westelijke ontsluitingsweg van Zwaagwesteinde. In de toekomst wordt de huidige turborotonde bij de Boppewei omgebouwd tot een onderdoorgang.
– Zuidelijke rondweg Veenwouden, waarbij de C.A. de spoorlijn Leeuwarden – Groningen via een tunnel kruist. Een enigszins verdiepte ligging van de Rondweg Veenwouden is met het oog op een goede landschappelijke inpassing uitgangspunt voor het vervolg. De Kuikhorneweg, de Zevenhuisterweg en de Woudweg (oude N356) kruisen de C.A. met een ‘lui viaduct’. Dit betekent dat door de verdiepte ligging van De Centrale As de wegen minder hoog boven het maaiveld te hoeven worden opgetrokken.
– Noordelijke rondweg Hurdegaryp, waarbij de C.A. de spoorlijn met een tunnel kruist.
– De rondweg Hurdegaryp sluit direct ten noordwesten van Quatrebras aan op de C.A.
– De oost-west structuur loopt ten noorden van het huidige kruispunt Quatrebras.
– De huidige kruising Quatrebras blijft in de wegenstructuur gehandhaafd.
– De huidige N355 gaat ten westen van Quatrebras met een autotunnel onder C.A. door.

Zuid
– Westelijke rondweg Burgum, met een noordelijke ontsluiting van Burgum via het knooppunt Quatrebras en vervolgens via de bestaande N356 terug naar Burgum en een tweede aansluiting Burgum ten zuiden van het PM kanaal.
– De westelijke rondweg Burgum kruist het Prinses Margrietkanaal door middel van een aquaduct (d.w.z. oostelijk van de Wijde Ee)
РOnderdeel van het project C.A. vormt de aanpassing van het trac̩ van het Prinses Margrietkanaal. Daardoor wordt het mogelijk het aquaduct in de C.A. buiten de huidige route van de scheepvaart aan te leggen. Dit leidt ook tot een nautisch veiliger situatie voor de scheepvaart.
– Het gedeelte van de rondweg Burgum vanaf Quatrebras tot begin aquaduct wordt uitgevoerd als enkelbaans autoweg (2×1); het overige gedeelte tot Sumar als dubbelbaans autoweg (2×2).
– Ook het trajectdeel Sumar – Nijega wordt uitgevoerd als dubbelbaans autoweg (2×2), de fietsverbinding gaat over in een parallelweg aan de oostkant van de C.A. Vanaf kruispunt De Tike is ook aan de westkant sprake van een ontsluitingsweg aansluitend op een grote rotonde aan de noordkant bij Nijega (N31). Aan de zuidzijde wordt een verkeersregelinstallatie gerealiseerd afgestemd op de oostwaarts gerichte verkeersstromen. Het trajectdeel Sumar – Nijega was tot nu toe ondergebracht in een knelpuntgerichte benadering via de reguliere investeringsprogramma’s voor wegen van de provincie. Uit de resultaten van de verkeerskundige analyses is echter gebleken dat dit wegvak het drukste deel (22.000 motorvoertuigen per etmaal) van de C.A. wordt; daarom is het beter om dit wegvak mee te nemen in het project De Centrale As.
– Korte rondweg Garyp, uitgevoerd als autoweg 2×1.

In het Voorkeursalternatief wordt uitgegaan van een autoweg 2×1 met een groene vulling, met alvast een ruimtelijke en technische reservering voor uitbouw in de toekomst naar een autoweg 2×2.
Uitzonderingen zijn:
– rondweg Garyp: dit trajectdeel blijft autoweg 2×1
– rondweg Burgum: het zuidelijk deel van de rondweg Burgum t.h.v. de toerit van het aquaduct (noordzijde) wordt direct uitgevoerd als autoweg 2×2
– Sumar-Nijega: het trajectdeel Sumar – Nijega wordt direct uitgevoerd als 2×2 autoweg.
In principe zijn de aansluitingen gelijkvloers (turborotondes), rekening houdend met uitbouw naar 2×2 ongelijkvloers. Kunstwerken worden in dwarsrichting en ondergronds alvast voorbereid op toekomstige uitbouw naar een 2×2 autoweg.

Ruimtelijke ontwikkelingscontext
In het kader van de ontwikkeling van de C.A. wordt ook gekeken naar een aantal ruimtelijke thema’s. Doel daarvan is te komen tot een integrale visie voor de weg en de ruimte daaromheen, b.v. in relatie tot wonen en werken. Dat is ook een opgaaf die de commissie MER heeft meegegeven bij de start van de ontwikkeling van het project. Daarbij wordt de C.A. gezien als impuls achter deze ruimtelijke thema’s; de C.A. wordt daarbij als een belangrijke factor gezien om te komen tot verbetering van het imago van de regio. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de dialoog tussen provincie en gemeenten in het kader van het voorontwerp Streekplan.

Kosten en financiering
De totale kosten van het project De Centrale As bedragen 184 miljoen euro. De maximale bijdrage van de provincie is € 151 mln. Er zijn nog geen besluiten genomen over de financiering van het project; dat speelt meer concreet bij het tracébesluit begin 2006 en bij het realisatiebesluit eind 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Fryslân