Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden

Leeuwarden – Het college van B&W van Leeuwarden en het college van Gedeputeerde Staten hebben dinsdag de ‘Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden’ vastgesteld. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de gewenste ontwikkeling van de hoofdstad van Fryslân en de regio. De groei van de mobiliteit zal zich naar verwachting de komende decennia voortzetten. Daarnaast zullen het inwonertal en de werkgelegenheid van Leeuwarden stijgen. De toename van het totale aanbod van verkeer vraagt om adequate verkeer- en vervoervoorzieningen.

Provincie en gemeente willen zich samen inspannen om de problemen en knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid en ontsluiting, zoals geconstateerd in het ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2005 en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, op te lossen. Provincie en gemeente willen werken in een gezamenlijke projectorganisatie. Aangezien het realiseren van een bereikbare regio een aanzienlijke investering vraagt, hebben de colleges besloten om afspraken te maken over (financiering van) infrastructurele projecten. Het voortzetten van het Stadsconvenant Leeuwarden, het introduceren van een regionaal Mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Leeuwarden en de samenwerking in diverse projecten zoals de ‘Haak om Leeuwarden’ zijn illustratief voor het wederzijdse commitment van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden op het gebied van verkeer en vervoer en infrastructuur.

Er is onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke opgave op dit gebied en naar de mogelijkheden om die te realiseren. Dat heeft geleid tot een integraal maatregelenpakket, een fasering, een prioriteitsstelling en een strategie voor financiering op hoofdlijnen. Het bundelen van ambities en middelen is echter niet genoeg om die opgave te kunnen realiseren. In samenwerking met andere publieke en private partners zullen de partijen zich hard maken voor de gestelde doelen en projecten. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden.

Kern van de strategie
In de strategie wordt de groei van het autoverkeer voor een belangrijk deel als gegeven beschouwd. Het beleid is er op gericht om het verkeer te faciliteren. Voor het wegennet in en om Leeuwarden komt de visie op het volgende neer:
– een samenhangend regionaal en stedelijk autonetwerk;
– betere spreiding van verkeer over invalswegen om stadsring en binnenring te ontlasten;
– verbetering van doorstroming op de stadsring en optimaliseren binnenring;
– bundeling van verkeer op geschikte routes.

Om het verkeer beter te spreiden is van belang dat er een hoefijzervormige buitenring tot stand komt, die bestaat uit: Noordwesttangent, Haak, Wâldwei en Centrale As. Provincie en Gemeente spannen zich in om stad en regio goed bereikbaar te maken door middelen beschikbaar te stellen voor investeringen. De topprioriteiten tot 2010 zijn: Haak om Leeuwarden, NW-Tangent, Westelijke Invalsweg en Drachtstercomplex. Onderdeel van de visie is ook een goed functionerend openbaar vervoer, inclusief transferia. Daarnaast zijn directe fietsverbindingen van belang naar de uitbreidingslocaties.

Grote waarde
“Er is nog een hoop werk te doen, maar hiermee hebben provincie en gemeente een gezamenlijk kader en een springplank gecreëerd, die naar verwachting van grote waarde voor de verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden zal zijn”, concludeert verkeersgedeputeerde T. Baas. Wethouder M. Waanders vult aan: “Met dit document kunnen we de verschillende partners overtuigen van nut en noodzaak om te blijven investeren in een goede bereikbaarheid van Leeuwarden en de regio.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Fryslân