Opwaardering N351 Oosterwolde – Makkinga tot au

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten de N351 tussen Oosterwolde en Makkinga op te waarderen tot een stroomweg B met een maximumsnelheid van 100 km/u. Om de N351 in overeenstemming te brengen met deze wegfunctie, past de provincie de markering op de hoofdrijbaan aan. Dit wordt gecombineerd met de uitvoering van groot onderhoud aan de weg in het komende najaar. Het college ziet echter af van de realisatie van een fietstunnel bij de oversteek van de Klokhuisdijk.

Gedeputeerde Staten hebben geconcludeerd dat een tunnel voor fietsers en ruiters, in combinatie met een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, op dit moment geen noodzakelijke investering is. De afgelopen 10 jaar is gebleken dat de oversteek bij de Klokhuisdijk relatief veilig is. Daarnaast wordt de oversteek weinig gebruikt en is de sociale binding tussen de gebieden aan weerzijden van de provinciale weg groot. Hierdoor is er weinig draagvlak voor een tunnel bij de omwonenden.

Een gelijkvloerse oversteek voor fietsers, voetgangers en ruiters kan daarom, in afwijking van het beleid uit het geldende Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, vooralsnog toegestaan worden. Op termijn sluit de provincie een ongelijkvloerse kruising echter niet uit. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op de N351 en de veiligheid op de kruising. Dit zal regelmatig gecontroleerd worden. De provincie zal op korte termijn wel maatregelen treffen waardoor uitwisseling van verkeer tussen de provinciale en de gemeentelijke weg onmogelijk wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân