Groot onderhoud A4/A10 Zuid in 2006

Den Haag – Eens in de 10 à 15 jaar moet groot onderhoud worden uitgevoerd om de veiligheid en de doorstroming op rijkswegen te garanderen. Dit jaar werkt Rijkswaterstaat aan de Gaasperdammerweg (A9) en aan de A10-Noord. In 2006 volgt tussen april en december groot onderhoud op de A4/A10-Zuid tussen de knooppunten Badhoevedorp en Amstel. Dit deel van de rijkswegen A4 en A10 krijgt dan nieuwe signalering, nieuwe verlichting èn een nieuwe asfaltlaag (ZOAB). De vaste bruggen over de Ringvaart worden gerenoveerd en het beweegbare deel van de Schinkelbrug wordt vervangen. Ook wordt tegelijk met het groot onderhoud een onderdoorgang gemaakt voor de Noord-Zuidlijn.

In de zomermaanden juni-september 2006 vinden de meest ingrijpende werkzaamheden plaats omdat dan minder verkeer op de weg is. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en om de overlast voor het verkeer te beperken is het noodzakelijk het werk in vier fasen op te delen. Het is nog geen uitgemaakte zaak of de grotere werkzaamheden in enkele weekenden zullen plaatsvinden, of dat er in een bepaalde fase gekozen wordt voor een afsluiting van 9 dagen. Technische afwegingen en de verwachte druk op het onderliggende wegennet spelen bij deze keuze een rol. Er zijn diverse knelpunten waarvoor Rijkswaterstaat tijdig maatregelen moet treffen. Dit kunnen capaciteitsverhogende maatregelen zijn, zoals het inrichten van een tijdelijke extra rijstrook op omleidingroutes. Ook zijn er vragen zoals ‘Hoe komt de weggebruiker van A naar B’, ‘Wanneer en waar zijn de werkzaamheden’, ‘Wat doet Rijkswaterstaat’ en ‘Wat kan de weggebruiker zelf doen’. Communicatie speelt zowel vóór als tijdens het groot onderhoud A4/A10-Zuid een belangrijke rol.

Rijkswaterstaat zet zowel vóór als tijdens de uitvoeringsfase communicatiemiddelen in. De diverse doelgroepen worden zoveel mogelijk gericht benaderd. Ook wordt mobiliteitsmanagement ingezet om de verkeershinder voor weggebruikers en belanghebbenden te beperken door het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen.

Rijkswaterstaat betrekt de omgeving bij het oplossen van de knelpunten. Hiervoor zijn de klankbordgroepen ‘Bevordering doorstroming’, ‘Mobiliteit’ en ‘Communicatie’ ingesteld. In deze groepen zitten vertegenwoordigers van onder andere lokale overheden, het bedrijfsleven, de scheepvaart, het openbaar vervoer. Samen kijken we naar oplossingen om de overlast voor de omgeving en bedrijven maar ook voor weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat