Aanpak luchtverontreiniging: Overheden op één li

Den Haag – De denklijn en de maatregelen die het ministerie van VROM heeft aangekondigd, kunnen rekenen op brede steun bij het IPO en de VNG. Als de Tweede Kamer geen bezwaar maakt, kan het Besluit luchtkwaliteit 22 juli in werking treden. Het besluit biedt lokale en regionale overheden meer speelruimte, vooruitlopend op de wet die zo spoedig mogelijk zal worden ingediend bij de Raad van State. Het generiek beleid richt zich op een subsidieregeling voor roetfilters, het stimuleren van schoner lokaal vervoer zoals bussen en vuilniswagens, een stimuleringsregeling voor schone vrachtauto’s en een subsidieregeling voor het achteraf inbouwen van roetfilters op bestaande diesel motoren. De uitwerking van dit beleid is rond Prinsjesdag beschikbaar. Andere maatregelen zijn in onderzoek.

Snel duidelijkheid over effecten beleid en randvoorwaarden saldobenadering
IPO en VNG steunen de lijn van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel, zo hebben zij in het Bestuurlijk Overleg van 6 juli over de problemen met luchtkwaliteit laten weten. Er zijn ook weinig alternatieven. De gedeputeerden Van Heijningen (Zuid-Holland) en Rüpp (Noord-Brabant) benadrukken dat de combinatie van het generiek beleid met de saldobenadering essentieel is om op korte termijn ruimte te bieden om weer aan de slag te gaan. Saldobenadering compenseert de afname van de luchtkwaliteit op een plaats door een betere luchtkwaliteit elders in de omgeving. Om het beleid in de regio gestalte te geven, moet wel snel bekend zijn welk effect het generiek beleid zal opleveren. Van Heijningen dringt erop aan deze doorrekening snel uit te voeren. Ook moet snel duidelijk worden welke randvoorwaarden aan de saldobenadering worden gesteld. De minister zegt dat hieraan wordt gewerkt. De VNG vindt het noodzakelijk snel tot eenduidige meetmethoden en modellen te komen, wat minister Dekker en staatssecretaris Van Geel beamen.

Eensgezind optreden in Europa
De beide bewindspersonen zullen bij de Europese Commissie aandringen op een snelle actie in het ‘Clean Air for Europe’-programma. Het Brits voorzitterschap zal de luchtproblematiek agenderen in de Europese Raad van oktober. De Noord-Brabantse gedeputeerde Moons wil bij de EU vooral aandacht voor het aanpakken van de problemen bij de bron. De overheden in Nederland moeten in Europa ook gezamenlijk optreden om dit te realiseren. De deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg vinden dat er veel ruis op de lijn zit rond dit dossier. Het is van belang eenduidig naar buiten te treden. Brieven waarin feiten worden gepresenteerd worden vooraf afgestemd, en ook worden doublures voorkomen bij het werk van helpdesks die zijn ingesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)