Inspraak wijzigingen voorgenomen Tracébesluit A4

Den Haag – Gedurende de periode 23 juni tot en met 6 juli 2005 liggen de wijzigingen op het voorgenomen
Trac̩besluit A4 Burgerveen РLeiden 2004 (WVTB) ter inzage. Het WVTB doorloopt
de verkorte inspraakprocedure zoals in artikel 14, derde lid van de Tracéwet beschreven.
Op grond daarvan is gedurende twee weken inspraak mogelijk op de inhoud van het WVTB A4
Burgerveen – Leiden 2004.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op basis van het Ontwerp-
Trac̩besluit A4 Burgerveen РLeiden 2004, de wettelijke adviezen en de inspraakreacties hierop,
besloten een aantal wijzigingen in het huidige ontwerp van de A4 Burgerveen – Leiden 2004
aan te brengen. Deze wijzigingen zijn te vinden in het WVTB A4 Burgerveen – Leiden 2004
dat van 23 juni tot en met 6 juli 2005 ter inzage ligt.
Het gaat om onderdelen van het voorgenomen Trac̩besluit A4 Burgerveen РLeiden 2004, voor
zover deze afwijken van het Ontwerp-Trac̩besluit A4 Burgerveen РLeiden 2004. Het betreft
de volgende wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit dat u in maart en april 2004
heeft kunnen inzien:

Рaanpassingen in de besluittekst, de daarvan deel uitmakende tabellen, de trac̩kaarten en
de toelichting wat betreft het ontwerp van het tracé, van bijbehorende voorzieningen en van
inpassingsmaatregelen;
– aanpassingen in de besluittekst, de daarvan deel uitmakende tabellen en de toelichting in verband
met de eisen die de Wet geluidhinder en het Besluit luchtkwaliteit aan het Tracébesluit stellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat