Principie-beslissing Antwerpen Oosterweelverbinding

Antwerpen – Op voorstel van de Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen, Kris Peeters en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vrijdag 10 juni 2005, op basis van het plan-MER, principieel beslist dat het Masterplan Antwerpen integraal én met tolheffing op de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd. Hiermee is een essentiële procedurele stap gezet in de realisatie van het volledige Masterplan Antwerpen. De volgende stappen zijn nu de bepaling van de precieze tolhoogte, het vastleggen van de timing van de verschillende projecten en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding.

Uit het plan-MER (milieueffectenrapportage) blijkt dat het Masterplan Antwerpen een oplossing biedt voor de mobiliteitsproblemen in de Antwerpse regio, indien het in zijn totaliteit wordt uitgevoerd. Uit de resultaten van het plan-MER blijkt ook dat een strategie met hogere tolheffing duidelijk beter scoort dan een strategie zonder tol of met verlaagde tolheffing. Tol is noodzakelijk om een oververzadiging van verkeer op de toekomstige Oosterweelverbinding te vermijden. Andere scenario’s scoorden merkelijk minder goed, nl. het zogenaamde nul-scenario waar niets verandert, en een scenario met een extra Kennedy-tunnel zonder Oosterweelverbinding.

Op basis van deze resultaten besliste de Vlaamse Regering vandaag om het Masterplan Antwerpen volledig en met tolheffing op de Oosterweelverbinding uit te voeren. De drie betrokken ministers zullen waarschijnlijk nog voor de zomer een nota voorleggen waarin de exacte tolhoogte wordt bepaald.

v
Daarnaast zal minister Van Mechelen conform deze strategische keuze een GRUP opstellen, waarbinnen de definitieve tracé-keuze wordt verankerd. Het GRUP zal ook milderende maatregelen bevatten die negatieve ruimtelijke effecten op de aanwezige Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zullen opvangen. Bovendien wordt een watertoets uitgevoerd.

Op 15 december 2000 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Antwerpen goed. Het eerste globale en multimodale plan om de mobiliteit en verkeersleefbaarheid in en rond Antwerpen te verbeteren. Het plan omvat een 15-tal grote en minder grote infrastructuurprojecten, waaronder de noordelijke ontsluiting van de R1, de zogenaamde Oosterweelverbinding, de heraanleg van de Leien fase II, de realisatie van de Groene Singel, een reeks tramverlengingen waaronder die naar Wijnegem, Boechout, Kontich, Ekeren, Hemiksem en Borsbeek, de renovatie van de Royersluis en de Van Cauwelaertsluis, de verbreding van het Albertkanaal met de vernieuwing van een aantal bruggen en tal van verbeteringen voor fietsers en voetgangers. Het Masterplan werd aan een plan-MER onderworpen, dat werd goedgekeurd door de cel MER op 30 mei 2005. Op basis van dit plan-MER is nu een concrete uitvoeringsstrategie voor het Masterplan bepaald door de Vlaamse Regering.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal de Masterplan-projecten realiseren om de mobiliteit en de leefbaarheid in de regio Antwerpen te verbeteren. Er zal hiervoor regelmatig overleg zijn met de betrokken lokale overheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap