NH wil in samenwerking Westfrisiaweg aanpakken

Haarlem РDe Stuurgroep Westfrisiaweg heeft onder aanvoering van verkeersgedeputeerde Cornelis Mooij een plan uitgewerkt om de Westfrisiaweg aan te pakken. Alle partijen hebben de intentie om het gehele trac̩ (Alkmaar-Enkhuizen) uit te voeren. De stuurgroep, die bestaat uit gemeenten, provincie en het georganiseerd bedrijfsleven, is het in grote lijnen eens over een reeks maatregelen die de doorstroming en verkeersveiligheid op deze belangrijke verkeersader verbeteren. Doordat het gebruik van sluiproutes zal verminderen, gaat de leefbaarheid in de bebouwde kernen er sterk op vooruit.

Op grond van een uitgebreid verkeersonderzoek zijn uit een reeks uiteenlopende oplossingen door de stuurgroep keuzes gemaakt. Het gaat om een pakket samenhangende maatregelen die het meest effect sorteren op de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Westfrisiaweg. Als eerste wil de stuurgroep het tracé tussen de A7 en de Markerwaardweg bij Hoorn aanpakken. Over een lengte van plusminus 10 kilometer wordt de weg verbreed tot 2×2 rijstroken, en wordt het een 100 km/uur weg. Op dit tracé worden tevens alle gelijkvloerse kruisingen vervangen door ongelijkvloerse.

Een tweede belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van een ontsluiting van de N242 naar de N507 (ten noorden van Heerhugowaard). De gemeente Heerhugowaard maakt hiermee in 2006 al een aanvang. Daarnaast worden op tal van plekken extra opstelstroken aangelegd en andere verkeerstechnische verbeteringen doorgevoerd.

Met betrekking tot de nieuwe infrastructuur in het meest oostelijke deel van de Westfrisiaweg (Markerwaardweg-Houtribdijk) zijn partijen het er unaniem over eens dat er een streekplanuitwerking moet komen waarin de in het verkeersonderzoek beschouwde varianten nader worden onderzocht. Behalve de gemeente Drechterland hebben alle stuurgroepleden zich uitgesproken voor een doorsteek ten westen van Hoogkarspel (de ‘westelijke doorsteek’). De gemeente Drechterland zal een keuze maken op basis van de streekplanuitwerking.

Financiering
Het plan dat nu voorligt kost plusminus € 240 miljoen. Onderzoek heeft aangetoond dat de regio voldoende economische potentie heeft om de financiering rond te krijgen. De kosten moeten opgebracht worden door provincie, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk. Provinciale Staten (PS) hebben eerder dit jaar de intentie uitgesproken substantieel aan het project te willen bijdragen. PS reserveerden hiervoor een bedrag van €100 miljoen uit de Extra Investeringsimpuls. In het najaar zullen PS over het voorliggende plan een besluit nemen. De provincie stelt als voorwaarde dat gemeenten en bedrijfsleven een bijdrage leveren van 25% in de totale kosten. De regio (overheden en bedrijfsleven) garandeert een bijdrage van 10% in de totale investeringskosten van de weg. Tevens gaat de regio een inspanningsverplichting aan van 15% daar bovenop. Onderzoek wijst uit dat aanzienlijke bijdragen gegenereerd kunnen worden uit de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en woningbouwlocaties.

Stuurgroep Westfrisiaweg
De plannen voor de Westfrisiaweg zijn uitgewerkt door de Stuurgroep Westfrisiaweg, waaraan deelnemen: de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Drechterland, Heerhugowaard, Enkhuizen, Hoorn en Wester-Koggenland, en het georganiseerd bedrijfsleven. Vanaf januari 2005 is de stuurgroep aan het werk. Er is uitvoerig gesproken met overheden, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en NW8 om wensen te inventariseren en verwachtingen te toetsen.

Besluitvorming

Conform het in 2003 gesloten college-akkoord, zullen Gedeputeerde Staten (GS) nog deze zomer een ‘go/no-go’ beslissing nemen over de Westfrisiaweg. Daarna zal het voorstel worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

De voorgestelde maatregelen en detail:

· een rondweg om Heerhugowaard zonder directe aansluiting op de Middenweg;
· het kruispunt Dorpsstraat-N507 wordt opgeschoven richting Avenhorn, en wordt geregeld met een rotonde. De Dorpsstraat wordt afgesloten van de N507 en er wordt een oostelijke omleiding rond Obdam gerealiseerd;
· de Bobeldijkerweg wordt afgesloten (‘geknipt’) ter hoogte van de Slagterslaan;
· het kruispunt N507-N243 bij De Goorn krijgt in beide richtingen extra opstelstroken;
· de aansluiting Avenhorn op rijksweg A7 wordt voorzien van een extra opstelstrook in de richting Alkmaar;
· de aansluiting Hoorn-Noord op de A7 wordt voorzien van dubbele rijstroken;
· de N302 wordt tussen de A7 en de Markerwaardweg in zijn geheel verbreed tot 2×2 rijbanen en wordt een 100 km/uur weg;
· de kruispunten van de N302 met respectievelijk de Markerwaardweg, Wogmergouw, de Oostergouw, de Strip en de Noorderboekert worden ongelijkvloers uitgevoerd;
alle van verkeerslichten voorziene kruispunten op de N302 ten oosten van de Markerwaardweg tot aan Enkhuizen worden voorzien van extra opstelstroken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland