Standpunt minister Peijs voor project N50 Ramspol-Ens

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer neemt minister Peijs, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op basis van de Trajectnota/MER, van de ontvangen inspraakreacties, van het advies van de Commissie m.e.r. en van de adviezen van wettelijke adviseurs en betrokken besturen het volgende standpunt voor de N50 Ramspol – Ens in:

1. Er komt een 2 x1 autoweg met gescheiden rijstroken die een nieuwe variant is ten
opzichte van de bestudeerde alternatieven, die evenwel opgebouwd is uit de in de
Trajectnota/MER onderzochte modules, en die past binnen het verruimde taakstellende budget van € 70 miljoen.
a. deze weg komt ter plaatse van de bestudeerde verleggingsalternatieven
(circa 150 meter ten westen van het bestaande tracé);
b. deze weg wordt toekomstvast op maaiveldhoogte en kruisingsvrij aangelegd,
c. deze weg kent eenzelfde profiel als het Traject Emmeloord – Ens, en
d. deze weg kent een unieke aantakking op het onderliggend wegennet via een ongelijkvloerse kruising. De toeleidende weg wordt als viaduct over de N50 uitgevoerd.

2. De N50 gaat over de Ramspol via een nieuw te bouwen brug die minimaal geschikt is voor 3-laags containervaart, en die een vrije doorvaarthoogte heeft van 7 meter, rekening houdend met het maatgevend waterpeil, en die een beweegbaar deel heeft voor hogere schepen en recreatievaart. Deze brug ligt ongeveer halverwege de huidige brug en de Balgstuw.

3. In de gekozen variant wordt de bestaande brug over de Ramspol gerenoveerd. Deze krijgt een bestemming als parallelweg voor langzaam verkeer (landbouwvoertuigen en fietsers) en voor bestemmingsverkeer. Nagegaan wordt of binnen het beschikbare budget de parallelweg gecombineerd kan worden met de nieuw te bouwen brug, zodat de parallelweg ook op het niveau van minimaal 3-laags containervaart komt te liggen.
De huidige veiligheid op het water dient minimaal gelijk te blijven.

4. Over de exacte dimensionering van de weg en van de brug zal ik besluiten in het Ontwerp Рtrac̩besluit (OTB) waartoe ik de initiatiefnemer opdracht geef. In het OTB wordt tevens zichtbaar hoe bij het ontwerp wordt omgegaan om de effecten op het leefmilieu en op het natuurlijk milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal in het OTB aandacht zijn voor het bedieningsregime van de brug in relatie tot het verkeersaanbod op weg en water en de gevolgen hiervan op veiligheid en vlotheid.


Meer informatie in de kamerbrief.

De titel van de brief is: Standpunt N50 Ramspol – Ens.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat