Provincies positief over verschijnen advies Nouwen

Den Haag РDe gezamenlijke provincies zien het als een doorbraak dat er eindelijk een breed gedragen advies ligt over een andere betaling voor mobiliteit. De provincies zijn voorstander van het betalen van een prijs naar gebruik. Behalve een eerlijker verdeling van de autokosten zien zij het advies ook als een mogelijkheid tot verbetering van de verkeersmilieukwaliteit. De provincies willen de mogelijkheden die de commissie Nouwen schetst in haar advies over het beprijzingsinstrument nader bestuderen en samen met het rijk en de marktpartijen verder bespreken. Voor voorstellen van de commissie op de korte termijn staat voor de provincies de netwerkbenadering centraal om problemen met sluipverkeer en verkeersveiligheid te voorkomen. Bij het zoeken naar oplossingen voor regionale knelpunten is de samenhang van rijkswegen, het onderliggende (provinciale en lokale) wegennet ̩n het openbaar vervoer van wezenlijk belang.

Beslissende rol overheid
Belangrijk voor de provincies is dat de overheid een beslissende rol houdt bij de vaststelling van de prijs voor mobiliteit, de besteding daarvan en bij beslissingen over planning en aanleg van infrastructuur. Versterking van de samenwerking tussen overheid en marktpartijen en het vergroten van de rol van die marktpartijen bij aanleg, beheer, onderhoud en financiering is zinvol. Hoe dat het beste kan worden vormgegeven moet nader uitgewerkt worden.

Alternatief voor opcenten
De motorrijtuigenbelasting MRB kan pas vervallen nadat een ander belastinggebied voor de provincies is geregeld. Nu zijn er provinciale opcenten op de MRB die voor de financiering van de algemene taken van de provincie worden gebruikt. Zo’n eigen belastinggebied kan wat de provincies betreft ook andere grondslagen hebben. Daarover is overleg met het rijk gaande. De commissie Eenhoorn bracht hierover vorige week advies uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)