Verbreding Twentekanaal

Deventer – Het Twentekanaal wordt het komende anderhalf jaar aanzienlijk verbreed. Tussen Goor en Delden wordt het over een lengte van 6 km verbreed van 40 naar 51 meter en in het midden van de vaargeul verdiept naar minimaal 4 meter. Hierdoor wordt het kanaal geschikt gemaakt voor zwaardere en grotere schepen, de zogenaamde klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 2000 ton.

Voor het ontwerpen en realiseren van de verbreding heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een Design & Construct, een contractvorm die in de waterbouw sterk in opkomst is. Hiervoor zijn Tauw en ACT, Aannemerscombinatie Twentekanaal, een samenwerkingsverband aangegaan.

De werkzaamheden die Tauw gaat verrichten zijn zeer divers en omvatten: inventarisatie, meetwerk en volumebepaling, milieukundig onderzoek, waterbouwkundig, geotechnisch en ecologisch advies, kwaliteitsplannen, ontwerp- en tekenwerk en constructieberekeningen.

De grote hoeveelheden vrijgekomen grond, die volgens de milieukundige normering kan worden hergebruikt, zal worden verwerkt bij het verlengen van de A35, gedeelte Wierden – Almelo. De grond die niet voldoet aan de milieukundige normering voor hergebruik, zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De verbreding heeft ook effect op de omgeving van het kanaal, waarvoor Tauw de ontwerpen maakt. Zo worden de oevers zoveel mogelijk natuurvriendelijk ingericht en voor reeën en andere dieren die het water oversteken, worden fauna uittreedplaatsen gemaakt. De voorhaven bij sluis Delden wordt geschikt gemaakt voor recreatie- en beroepsvaart. De steiger die er nu ligt, is te hoog voor de recreatievaart. Deze steiger wordt aangepast voor gebruik door passanten. Voor de beroepsvaart komt er een kade aan de noordzijde van het kanaal. Door de verbreding van het Twentekanaal zal de asfaltweg ten noorden van het kanaal opgeschoven worden in noordelijke richting en wordt er op een aantal trajecten een fietspad langs het Twentekanaal gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep