Raad Maastricht akkoord met nota Ruimte rond de A2

Maastricht – De gemeenteraad is tijdens de vergadering van 26 april 2005 akkoord gegaan met de nota Ruimte rond de A2.

De belangrijkste punten daarin zijn:
– De randvoorwaarden en uitgangspunten uitdrukkelijk gelden bij de ondertunneling van de A2-Traverse als oplossing voor de problematiek die in het kader van de A2 aan de orde is. Dit betekent dat als er onverhoopt geen tunnel komt het raadsvoorstel Ruimte rond de A2 met de daarin opgenomen randvoorwaarden en uitgangspunten ook van tafel is;
РDe keuze voor het meest wenselijke trac̩ van de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Beatrixhaven zal worden genomen nadat het definitieve onderzoek naar de voor- en nadelen van de verschillende trac̩s is afgerond;
РMede gelet op de inspraakreacties, in het gehele onderzoek- en planvormingsproces veel aandacht en prioriteit moet worden gegeven aan de oplossing van de problematiek op het gebied van leefbaarheids- en milieuaspecten (geluidhinder, luchtverontreiniging, veiligheid, sluipverkeer, barri̬rewerking en dergelijke). Het betreft onder andere de ligging van de tunnelmonden en de toekomstige verkeersintensiteiten op de nieuwe Stadsboulevard en de Willem Alexanderweg;
– Mede gelet op de inspraakreacties, de gevolgen tijdens de uitvoering van het project op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid voor de stad en de aanliggende woonbuurten in beeld moeten worden gebracht. Voor de periode van uitvoering moet worden voorzien in een adequate communicatie, informatievoorziening en klachtenafhandeling;
– De gemeente in afstemming met de andere A2 bestuurspartijen zal moeten komen tot verdere uitwerking van het verwerving- en herhuisvestingbeleid;
– De kansen die er zijn op het gebied van stimulering van de lokale en regionale economie zoveel mogelijk worden benut. Hieronder valt ook de inzet van werklozen bij de uitvoering van het project;
– De nodige aandacht blijft gegeven worden aan de communicatie naar de betrokken buurtkaders en andere betrokkenen;
– Akkoord te gaan dat de randvoorwaarden en uitgangspunten uit de nota Ruimte rond de A2 worden vertaald in het Programma van Eisen voor het A2-project, waarbij de hiervoor genoemde punten uitdrukkelijk worden meegenomen en waarbij de ambitie voor zover mogelijk wordt gekwantificeerd;
– Parallel aan de A2 planning, en in afstemming met de projectorganisatie A2, zal de gemeente Maastricht, in relatie tot de GSB planning voor de buurten Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel en Nazareth, als ook voor de buurten Amby, Heer en Scharn , gestructureerd overleg voeren en gezamenlijke oplossingen ontwikkelen voor de specifiek A2 gerelateerde vraagstukken en effecten van verkeer en leefbaarheid. Via het Buurtenplatform A2 worden daarvoor concrete afspraken gemaakt.

De raad heeft voorts geconstateerd dat de voortgang van het project in hoge mate wordt belemmerd dor de huidige wet- en regelgeving waardoor niet toelaatbare vertragingen dreigen op te treden. In een motie heeft de raad de Tweede Kamer en de Regering opgeroepen om versnellingsmogelijkheden en deregulering met kracht aan te pakken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht