Startnotities spitsstroken A1 ter inzage

Haarlem – Van 19 april tot en met 17 mei 2005 liggen de Startnotities spitsstroken A1 t Gooi en wisselstrook A1 Diemen-Muiderberg en spitsstrook A1/A6 Muiderberg-Almere Stad west Oostbaan ter inzage. Beide projecten doorlopen een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer. Deze procedure wordt doorlopen voor een door de minister van Verkeer en Waterstaat te nemen wegaanpassingsbesluit in het kader van de Spoedwet wegverbreding.

Met het uitbrengen van de startnotities maakt Rijkswaterstaat bekend dat Milieueffectrapporten (MER) worden opgesteld. In deze MER’s worden de milieueffecten van de genoemde projecten nader onderzocht. Het MER is bedoeld voor de besluitvorming over het wegaanpassingsbesluit, dat vervolgens op grond van de Spoedwet wegverbreding door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt genomen. In de Startnotities wordt onder andere ingegaan op het doel, de mogelijke gevolgen en oplossingen voor het milieu van de voorgenomen wegaanpassing.

In maart 2004 heeft in een eerdere procedure voor de spitsstroken A1 t Gooi een ontwerp-wegaanpassingsbesluit ter inzage gelegen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 september 2004 het wegaanpassingsbesluit Vught-Ekkersweijer vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak is besloten dat voor de spitsstroken A1 t Gooi een nieuw milieueffectrapport moet worden opgesteld. Dit betekent dat een nieuwe traject wordt doorlopen en dat degenen die in de eerdere procedure hebben gereageerd opnieuw hun visie kenbaar moeten maken.

Tot 18 mei 2005 kan iedereen zijn zienswijze op de inhoud van de startnotities schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag. Mondeling kan dit ook maar dat moet voor 3 mei 2005 kenbaar gemaakt zijn aan het inspraakpunt.

Vervolg traject Inspraak
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze commissie adviseert de minister over de richtlijnen voor de inhoud van het Milieueffectrapport (MER). Mede op basis van de binnengekomen zienswijzen en het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de m.e.r. stelt de minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen voor het MER vast.

Communicatie
De startnotities zijn vanaf 19 april 2005 te downloaden via www.inspraakvenw.nl Deze kunnen ook via Rijkswaterstaat, projectsecretariaat, telefoon 023-5301810, worden opgevraagd. Over de inhoud van de startnotities kan een ieder informatie inwinnen bij Infodesk Rijkswaterstaat Noord-Holland, telefoon 023-5301401. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kan men terecht bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, tel. 070-351 96 00.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland