Utrecht kapt 30 bomen langs provinciale wegen

Utrecht – In opdracht van de provincie Utrecht worden in de periode van 13 t/m 16 april 2005, 30 bomen gekapt. Het gaat om bomen langs een aantal provinciale wegen in het gebied Vallei-Heuvelrug. Reden van de kap is de slechte staat waarin de bomen verkeren. Deze slechte staat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Regelmatige controle
De toestand van de bomen langs de Utrechtse provinciale wegen wordt regelmatig gecontroleerd. Door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect kan een boom zijn stabiliteit verliezen. Bij een stevige wind bestaat de kans dat zo’n boom wordt losgerukt of dat er zware takken breken uit de kruin. De boom, of delen ervan kunnen dan op de rijbaan terechtkomen met alle gevaren van dien. Bij twijfel over de toestand van (soms oude) bomen laat de provincie een nader onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Op basis van de nu ter beschikking staande informatie heeft de provincie besloten tot het kappen van 30 bomen.

Welke bomen?
De 30 bomen staan langs provinciale wegen in het gebied Vallei-Heuvelrug. In de periode van 13 april t/m 16 april worden de bomen gekapt langs de:
– N224 nabij Woudenberg;
– N225 tussen Driebergen en Doorn en tussen Doorn en Leersum, en in Amerongen;
– N233 tussen Veenendaal en Rhenen.
De te kappen bomen zijn gemarkeerd met een wit kruis.

Voor een aantal te kappen bomen worden nieuwe bomen teruggeplant. Soms is dit voorgeschreven in de verleende kapvergunning. Als de boom binnen de bebouwde kom staat, is hiervoor een kapvergunning verleend door de betreffende gemeente. De voorgenomen kap is ook gemeld bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Laser).

Hinder voor het verkeer
Het is niet mogelijk om de kap geheel buiten het verkeer om uit te voeren. De Provincie zorgt er echter wel voor dat de weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het werk. Op het moment dat de boom gaat vallen, wordt het wegverkeer uiteraard even geheel stilgelegd. Dit zal alleen buiten de spitsuren het geval zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht