GS Limburg stellen PVVP vast

Maastricht – De mobiliteit groeit nog steeds met enkele procenten per jaar (zie de Mobiliteitsmonitor op de provinciale website). Tot 2020 wordt nog een groei van 35-55% verwacht. Voor het college van Gedeputeerde Staten ligt de uitdaging om het wegverkeer in goede banen te blijven leiden. In dit kader stellen Gedeputeerde Staten de discussienotitie voor een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) vast. Hierin liggen de hoofdlijnen vast, waarmee de Provincie in de loop van 2005 het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid voor Limburg ontwikkelt. Het definitieve PVVP beschrijft het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar en bevat verder een doorkijk tot het jaar 2020.

De Discussienotitie is het startpunt van de ontwikkeling van het nieuwe verkeers- en vervoerbeleid. Het stuk beperkt zich daarom tot hoofdlijnen. De belangrijkste vraagstelling is: wat zijn de belangrijkste problemen die we in het verkeer en vervoer in de komende jaren verwachten en met welke strategie pakken we die aan?

De discussienotitie gaat vooral in op de aanpak van het wegverkeer, omdat de verwachting is dat daar de grootste problemen ontstaan en daar ook de oplossing voor deze problemen moet worden gevonden. Gedeputeerde Staten constateren enkele specifieke problemen en stellen concrete strategieën voor, om te voorkomen dat het verkeer in Limburg gaat vastlopen.

In een lijst van 10 punten somt het PVVP de belangrijkste hoofdlijnen en aandachtspunten op. GS gaat in gesprek met Provinciale Staten en de Limburgse bevolking om vast te stellen of dit de juiste accenten zijn en waar we bij de ontwikkeling van het PVVP nog op moeten letten.

Het gaat om de volgende 10 punten:

1. We willen het bestaande wegennet vooral zo goed mogelijk gebruiken door allerlei benuttingsmaatregelen. Bijvoorbeeld met spits- en doelgroepstroken, toeritdosering of het spreiden van werktijden;

2. Voor de structurele verbetering van de verkeerssituatie in Limburg hebben we veel belangrijke verbeteringsprojecten op de rol staan. We willen er voor zorgen dat er daarnaast nog gericht wordt geïnvesteerd in enkele knelpunten, die ook voor de periode na 2015/2020 om een structurele capaciteitsuitbreiding vragen. Vooral de ook in nationale beleid geprioriteerde A2 en A67 hebben daarbij de aandacht;

3. We steken in op het openbaar vervoer. Door een sterke reizigersgerichtheid en een integraal, kwalitatief hoogwaardig aanbod aan voorzieningen (op elkaar afgestemd netwerk, dienstregeling, aanvullende voorzieningen) heeft het openbaar vervoer een centrale plek in het mobiliteitsbeleid;

4. Op het gebied van het goederenvervoer telt vooral het aantal van de weg te halen vrachtwagenbewegingen. Daarbij wordt ingezet op een maximale bijdrage van vervoer per spoor en water, o.a. via terminals. Dit ter ontlasting van de druk op de weginfrastructuur. Het bedrijfsleven wordt hiervoor actief benaderd. Niet te vermijden wegtransport (vooral het transitovervoer) wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd (bijv. kwaliteitsnet en doelgroepstroken goederenvervoer);

5. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit. De terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers vindt plaats via een mix van infrastructurele maatregelen, een goede voorlichting en educatie en een krachtige handhaving. De nationale doelstellingen zijn richtinggevend;

6. Limburg niet geïsoleerd bekijken, maar juist op provincie- en landsgrensoverschrijdend schaalniveau. Ontwikkelingen en oplossingsmogelijkheden in Noord-Brabant, Gelderland en in Euregionale context (Nordrhein Westfalen, Belgisch Limburg en Wallonië) meenemen. Daarbij richten we ons op duurzame oplossingen. Wat biedt op de lange termijn het beste soelaas. We houden rekening met autonome ontwikkelingen zoals de demografische ontwikkeling en de beste balans tussen ruimtelijke ontwikkeling, economie, natuur, milieu en leefbaarheid;

7. Van beïnvloeding van de mobiliteit naar omvang, naar ‘mobiliteit met verstand’. Dat vergt aanpassingen van vervoer naar tijd, vervoerswijze of route. Het brengt maatwerk in Limburg (niet overal evenveel, onderscheid naar soort verkeer: doorgaand of lokaal, sociale functie of werk gerelateerd);

8. De aanpak en maatregelpakketten voor selectieve bereikbaarheid op maat. We bekijken een knelpunt in de samenhang van factoren, met de uitwisselbaarheid tussen de lokale en regionale wegennetwerken onderling en met de andere vervoerswijzen. Door goede samenwerking tussen de betrokken partijen worden oplossingen op maat tot stand gebracht;

9. Bij de uitwerking van ruimtelijke ontwikkelingen worden de mobiliteitsconsequenties vanaf het begin meegenomen en zijn deze richtinggevend voor de te kiezen oplossing. Daarbij voldoen aan de milieunormen en accent op verhoging van de leefbaarheid in de Limburgse kernen nabij de belangrijke verbindingen;

10. Dynamische methoden van planvorming en projectrealisatie, waarin continu kan worden ingespeeld op vernieuwde omstandigheden en inzichten op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens. Daarin is samenwerken en afstemmen cruciaal. Oplossingen binnen ieders verantwoordelijkheid: tussen overheden onderling en tussen overheden enerzijds en burgers en bedrijfsleven anderzijds.

Op 22 april 2005 spreken GS over de Discussienotitie PVVP met de statencommissie Verkeer, Water en Milieu. Vervolgens start er een maatschappelijke consultatieronde, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld op de discussienotitie te reageren. Alle reacties zullen worden meegenomen bij de ontwikkeling van het ontwerp-PVVP, dat naar verwachting eind 2005 gereed is. De discussienotitie zal binnenkort via de website van de Provincie Limburg zijn te raadplegen (kijk op: www.limburg.nl bij “Beleidsvoering” en dan bij “PVVP”).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg