Friesland versnelt uitvoering kleine infraprojecten

Leeuwarden – De provincie Fryslân maakt ruim 2,3 miljoen euro vrij voor het versneld aanpakken van een 11-tal kleinschalige ‘knelpunten’ in de provinciale infrastructuur. Het gaat dan om situaties waarbij uit het oogpunt van vooral bereikbaarheid en verkeersveiligheid maatregelen worden genomen, zowel voor het fiets- en autoverkeer, als ook de recreatievaart. Zo worden er kruispunten aangepakt, snelheidsbeperkingen ingevoerd, vakken en stroken aangelegd, een sluis verbeterd en verlichting aangebracht. Alle projecten worden nog dit jaar ter hand genomen.

De projecten die nu versneld worden opgepakt, passen binnen de doelstellingen en kaders van het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan. Niettemin komen de elf projecten niet voor in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2005 – 2008, maar worden ze wel noodzakelijk en wenselijk geacht. De knelpunten waren al wel in beeld maar nog niet geprogrammeerd voor uitvoering. Financiering voor de uitvoering van de maatregelen wordt gevonden in het Meerjarenprogramma infrastructuur.

Verkeersgedeputeerde Ton Baas is tevreden met de versnelde uitvoering: “Bij grote infraprojecten gaan er vaak jaren voorbij voordat er een spade de grond in kan. Die tijd is nodig voor voorbereiding en procedures. Aan kleinere projecten wordt vaak minder prioriteit gegeven. Inwoners hebben daar niets mee en willen actie zien. Wij pakken nu voor de tweede keer een groot aantal kleinere projecten in één keer op en slaan daarmee een slag in de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van Fryslân. Al met al hebben we nu binnen één jaar ruim 5 miljoen euro extra geïnvesteerd in verkeer en vervoer. Daar hebben inwoners op heel directe wijze wat aan.”

Een overzicht van de maatregelen die versneld worden uitgevoerd:
1. N357 Ferwert: aanpak verkeersveiligheid bij de nieuwe ontsluiting Ferwert Noord
2. N380 Jubbega: aanpassing linksafvak en snelheidsbeperking (60 km/u)
3. N356 Raard: aanbrengen linksafvak
4. N355 Fietssnelweg: verlichting tussen kruispunt Vondelingweg en Groene Ster
5. N353 Noordwolde: complete reconstructie bebouwde kom tot 30 km/u gebied
6. N351 Parallelweg: parallelweg langs N351 wordt 60 km/u gebied
7. N355 Noardburgum: aanpak van gevaarlijke oversteeksituatie oostelijke komgrens
8. N381 Parallelweg: aanbrengen van acht passeerstroken
9. N393 Vrouwenparochie: aanpassing aansluiting Vrouwbuurstermolen op N393
10. N355 Zwartewegsend: aanpassing verkeersregelinstallatie
11. Sluis Stavoren: verbeteren sluis vooruitlopend op definitieve aanpak

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Fryslân)