Onderzoek naar verkeersproblemen regio Eindhoven

‘s-Hertogenbosch – Om een oplossing te vinden voor de verkeersproblemen in de regio Eindhoven voert de provincie Noord-Brabant een verkenning uit die zich richt op de afwikkeling van het bovenregionale verkeer. De verkenning richt zich op het gebied tussen de A2 en de N279. Voor 1 mei zullen Gedeputeerde Staten een definitief advies geven over de voorkeursvariant BOSE.

De Statencommissie voor Economie en Mobiliteit is gevraagd het voorstel te bespreken en advies uit te brengen.

Eerst benutten
Vanuit een integrale afweging tussen mens, natuur en economie adviseren GS aan het SRE om sowieso in te zetten op de benuttingsvariant van de BOSE-studie in afwachting van en definitieve tracékeuze. Bij benutten moet zoveel mogelijk ingezet worden op het sturen van het verkeer over die routes waar het ook voor bedoeld is. Doorgaand lange afstandsverkeer en zeker het vrachtverkeer, moet via de Tangenten aan de west/zuidzijde van Eindhoven geleid worden. Daarmee voorkomend dat de beschikbare routes binnen de regio te zwaar belast worden en beschikbaar blijven voor het regionale verkeer aan de oostkant van Eindhoven. Bij sturende maatregelen zou gedacht kunnen worden aan dynamisch verkeersmanagement, verplichte routeringen en mogelijk ook prijsbeleid. Uiteraard zullen ook de OV-maatregelen uitgevoerd moeten worden zoals die in het kader van OV-netwerk Brabantstad zijn afgesproken.

Korte en lange termijn oplossingen combineren
De benuttings- en inframaatregelen uit de BOSE-studie bieden geen robuuste oplossing voor de toekomst. Ook vanuit een structureel bovenregionaal belang biedt het weinig perspectief. Inzetbaarheid als alternatief voor de A2 aan de west/zuidzijde van Eindhoven is bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook het SRE constateert in haar aanbiedingsbrief dat geen van de onderzochte alternatieven een oplossing biedt voor alle problemen. In haar inspraakreactie uiten GS hun waardering voor de uitkomsten van de studie. GS gaan ervan uit dat door een combinatie van benuttings en infrastructurele maatregelen in de context van BOSE voor de korte termijn en het werken naar een bovenregionale oplossing voor de lange termijn, de verkeersproblemen in de regio Eindhoven het hoofd geboden kunnen worden. GS verzoeken het SRE dan ook om de uitkomsten van de verkenning die nu van start gaat, mee te nemen in de finale besluitvorming over BOSE.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant