RvS vernietigt bestemmingsplan Rw 73 bij Amt Montfort

Maastricht – De Raad van State heeft op 16 februari 2005 het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 4 november 2003 betreffende het bestemmingsplan wegvak H van de nieuwe Rijksweg 73 (bij Ambt Montfort) vernietigd.

Gedeputeerde Staten hebben zich bij hun besluitvorming gebaseerd op luchtkwaliteitrapporten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 2001. Deze rapporten gingen niet in op de Europese eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Nadat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan Rijksweg 73-Zuid (Ambt Montfort) hebben goedgekeurd, is door de minister van Verkeer en Waterstaat alsnog getracht, tijdens bezwarenprocedure, de juiste onderzoeksgegevens over de luchtkwaliteit aan het dossier van de Raad van State toe te voegen. De Raad van State heeft dit op louter procedurele grond, dus nog geen inhoudelijke afweging, niet gehonoreerd.

In concreto betekent de uitspraak van de Raad van State dat Gedeputeerde Staten in overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat een nieuw besluit moeten nemen.
Gedeputeerde Vestjens: “De uitspraak van de Raad van State is een kleine tegenslag. Gelukkig hebben we met dit soort tegenwind rekening gehouden. De uitspraak betekent niet dat er vertraging optreedt in de aanleg van de Rijksweg. Tijdens dit soort projecten wordt je geregeld ingehaald door nieuwe inzichten. Dit maal is het een andere rekenmethodiek voor de luchtkwaliteit. Rekening houdend met deze nieuwe inzichten heb ik er het volle vertrouwen in dat we binnen Gedeputeerde Staten snel een nieuw besluit kunnen nemen”.

De Raad van State heeft voor wat betreft Rijksweg 73-Zuid Maasbracht de bestemmings-planwijziging voor het grootste deel goedgekeurd. Hier zijn een vijftal beroepen ingediend. Eén daarvan is gedeeltelijk gegrond verklaard. Het betreft het huisperceel van de familie Weber. Ten onrechte heeft dit perceel de bestemming agrarisch behouden terwijl de huidige bestemming bedrijfsmatig dient te zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasbracht zal hier in overleg met Rijkswaterstaat een nieuw besluit moeten nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg